Zasady funkcjonowania/organizacji pracy w ZSO Nr 2 im. M. Szaszkewicza w Przemyślu

Zasady funkcjonowania/organizacji pracy w ZSO Nr 2
im. M. Szaszkewicza w Przemyślu
od 1 września 2020 w związku z COVID-19
informacja dla rodziców i uczniów
Przede wszystkim zachowanie DYSTANSU.
1. Zostaną uruchomione trzy wejścia do szkoły:
 klasy 0-3 boczne wejście w nowej części szkoły
 klasy LO boczne wejście w nowej części szkoły
 klasy 4-8 boczne wejście w starej części szkoły
 nauczyciele wejście główne
2. Przy każdym z wejść należy pamiętać o dezynfekcji rąk.
3. Do szatni i podczas przemieszczania się w przestrzeni szkolnej, wykazując się troską o
wzajemne bezpieczeństwo, mile widziana osłona ust i nosa.
4. Szatnia dla klas LO mieści się w sali 41, nauczanie początkowe u siebie, klasy 4-8
wydzielony sektor w kierunku stołówki.
5. Oddział przedszkolny :
 uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego na pomiar temperatury ciała
dziecka
 rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły – 1 rodzic z
dzieckiem/dziećmi zachowując dystans min. 2m
 obowiązuje osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk
6. Do przemieszczania się po szkole są wyznaczone miejsca dla każdego etapu
edukacyjnego:
 Klasy 0-3 wychodzą z szatni schodami w nowej części budynku,
 Klasy 4-8 przemieszczają się klatką schodową w starej części budynku,
 Klasy LO przemieszczają się klatką schodową w nowej części budynku
7. Uczniowie klas 4-8 i LO przechodzą na salę gimnastyczną przez szatnię.
8. Każda klasa realizuje zajęcia lekcyjne w jednej sali, do której została przypisana.
(nauczyciel przychodzi do uczniów)
9. Termometr do pomiaru temperatury znajduje się w sekretariacie szkoły.
10. Obowiązuje wietrzenie sal, przynajmniej raz na godzinę.
11. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego
mycia rąk.
12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
13. Uczniowie wychodzą na przerwę w wydzielonych częściach korytarzy.
14. Uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników, nie powinni wymieniać
się między sobą.
15. Obiady dla klas 0-3 SP wydawane będą według harmonogramu pod opieką
wychowawcy.
16. Uczniowie mogą korzystać z usług sklepiku szkolnego według ustalonych zasad z
wychowawcą, mając na uwadze ograniczoną ilość osób podczas jednej przerwy.
17. Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej według ustalonych zasad.
18. Sprzęty do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć
należy dezynfekować po każdej lekcji. Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
19. Urządzenia w sali informatycznej wykorzystywane przez uczniów podczas lekcji
należy zdezynfekować po każdej lekcji.
20. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w części korytarza prowadzącej do
sekretariatu.
21. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły
tzn. szatni zachowując zasady:
 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
 dystansu min 1,5 m od innych osób
 osłony ust i nosa, dezynfekcja rąk

22. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
23. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od
nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
24. Kanałem informacyjnym jest dziennik elektroniczny i strona internetowa szkoły.
25. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które
będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze
szkoły.
26. Rodzice wszystkich uczniów klas SP i LO są zobowiązani do złożenia oświadczenia.
27. Izolatorium znajduje się w wyznaczonej sali.