Regulamin oceniania zachowania

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA

§1

Podstawa prawna

Podstawę prawną opracowania regulaminu oceny zachowania ucznia stanowią:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

§2

Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

 • – wzorowe
 • – bardzo dobre
 • – dobre
 • – poprawne
 • – nieodpowiednie
 • – naganne.

§3

Tryb i zasady ustalania oceny klasyfikacyjnej zachowania

 1. Każdy wychowawca ma obowiązek prowadzenia zeszytu uwag, w którym odnotowuje się spostrzeżenia negatywne/pozytywne zachowania uczniów w ciągu całego roku szkolnego. Klasowy zeszyt wychowawczy znajduje się w dzienniku lekcyjnym.
 2. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia nauczyciele i pracownicy ZSO nr 2 są zobowiązani odnotować w klasowym zeszycie wychowawczym. Uwaga powinna być opatrzona datą i czytelnym podpisem.
 3. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis uwagi świadczącej o jego zaangażowaniu oraz do wglądu w zapisy na jego temat, ale jedynie w obecności nauczyciela. Na bieżąco uczeń informuje wychowawcę o swoim zaangażowaniu potwierdzając to stosowną dokumentacją.
 4. Na co najmniej 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca ustala przewidywane oceny zachowania. Ocena ta musi być następnie skonsultowana z uczniami i zespołem nauczycieli uczących w danej klasie;
 5. Wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej i rocznej ocenie 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 6. O przewidywanej rocznej ocenie zachowania wychowawca informuje także rodziców w następujący sposób:
 7. wpis do dzienniczka – fakt zapoznania się z proponowanymi ocenami rodzice potwierdzają podpisem;
 8. ustnie lub pisemnie – podczas zebrań rodziców oraz podczas indywidualnie uzgodnionego spotkania wychowawcy lub nauczyciela z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia;
 9. telefonicznie (lub elektronicznie)- w przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na spotkaniu z wychowawcą;
 10. listem poleconym – w przypadku, gdy niemożliwy jest bezpośredni lub telefoniczny kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Fakt przekazania informacji rodzicom (prawnym opiekunom) nauczyciel dokumentuje poprzez stosowną adnotację w dzienniku lekcyjnym.

 1. Ustalając ocenę z zachowania wychowawca bierze pod uwagę:

– osiągnięcia szkolne i pozaszkolne ucznia,

– opinię ucznia o własnym postępowaniu i zachowaniu,

– opinię zespołu uczniowskiego,

– opinię zespołu nauczycieli uczących w danej klasie,

– opinię dyrekcji szkoły oraz pozostałych nauczycieli,

– kryteria określone w § 4. ust. 3.

 1. Ocena zachowania ustalona na koniec roku szkolnego uwzględnia ocenę z pierwszego semestru (jeżeli w pierwszym semestrze uczeń otrzymał nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania, to roczna ocena zachowania nie może być wyższa niż dobra).
 2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.
 3. W ocenie zachowania uwzględnia się udział ucznia w projekcie edukacyjnym (dotyczy uczniów klas gimnazjalnych).
 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 5. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia zasad obowiązujących w szkole po przekazaniu mu informacji o przewidywanej rocznej ocenie zachowania, wychowawca może zmienić ocenę na niższą od przewidywanej z pominięciem trybu określonego w 3.
 6. Ostateczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy.
 7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną, roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
 8. Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej pisemne uzasadnienie oceny nagannej. 

§4

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  • dbałość o honor i tradycje szkoły;
  • dbałość o piękno mowy ojczystej;
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  • okazywanie szacunku innym osobom.

 

 

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się z uwzględnieniem poniższych kryteriów szczegółowych:

Dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 1. a) spełnia podstawowe obowiązki ucznia:
 • przestrzega obowiązujące przepisy prawne i porządkowe wydane przez władze państwowe, samorządowe, Dyrektora Szkoły oraz zawarte w Statucie, tak na terenie szkoły jak i poza nią;
 • zachowuje się zgodnie nakazami bezpieczeństwa oraz z przyjętymi normami współżycia społecznego i dobrego wychowania, a zwłaszcza:
  • wykazuje troskę w stosunku do ludzi niepełnosprawnych, starszych, wymagających pomocy,
  • zachowuje się w sposób uprzejmy w stosunku do wszystkich osób, a zwłaszcza pracowników szkoły, osób postronnych i swoich kolegów,
  • posługuje się językiem ojczystym i przestrzega kultury języka,
  • postępuje uczciwie (nie kłamie, nie oszukuje, nie popełnia plagiatów);
 • dba o wspólne dobro na terenie szkoły poprzez:
  • tworzenie, w miarę możliwości, wystroju plastycznego sal i innych pomieszczeń szkolnych,
  • poszanowanie sprzętu szkolnego,
  • utrzymywanie czystości we wszystkich pomieszczeniach szkolnych;
 • naprawia poczynione przez siebie szkody;
 • przejawia tolerancję wobec osób o innych przekonaniach religijnych i światopoglądowych;
 • dba o własne zdrowie i zdrowie kolegów:
  • stosuje się do przepisów BHP, obowiązujących regulaminów oraz procedur,
  • nie pali tytoniu,
  • nie pije alkoholu,
  • nie używa narkotyków i innych środków odurzających;
 • wykonuje polecenia dotyczące spraw szkolnych wydawane przez dyrekcję szkoły i nauczycieli;
 • dba o higienę osobistą, estetykę ubioru i wyglądu zewnętrznego oraz nosi odpowiedni strój (nieodpowiedni strój to: ekstrawagancki, zbyt swobodny, sugerujący przynależność do „subkultur”);
 • podczas uroczystości szkolnych, szkolnych imprez okolicznościowych oraz pełnienia dyżuru reprezentacyjnego, nosi strój galowy: dziewczęta – wyszywana bluzka (wyszywanka), czarna lub granatowa spódnica lub spodnie, sukienka czarna lub granatowa; chłopcy – wyszywana koszula (wyszywanka), czarne lub granatowe spodnie.
  • systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia,
  • posiada potrzebne do pracy podręczniki, zbiory zadań, zeszyty ćwiczeń i przybory szkolne,
  • terminowo usprawiedliwia nieobecności,( 2 tygodnie)
  • przestrzega przepisów prawa szkolnego zawartych w statucie szkoły,
  • respektuje polecenia wychowawcy i nauczycieli,
  • jest sumienny i systematyczny w nauce, osiąga wyniki na miarę swych możliwości,
  • wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego;
 1. b) zachowuje się kulturalnie oraz respektuje zasady współżycia społecznego i normy etyczne, a w szczególności:
 • taktownie uczestniczy w życiu szkolnym, odpowiednio zachowuje się na zajęciach szkolnych (zakaz picia i jedzenia),
 • okazuje tolerancję i poszanowanie godności innych osób,
 • dba o kulturę słowa,
 • reaguje na zło,
 • okazuje szacunek innym ludziom,
 • godnie reprezentuje szkołę,
 • bardzo często jest obecny na przedsięwzięciach kulturalnych i upamiętniających organizowanych przez szkołę, Cerkiew, ZUP, Narodnyj Dim.

Bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny dobrej, a ponadto przynajmniej jedno z następujących:

 • aktywnie pracuje w samorządzie klasowym lub szkolnym,
 • aktywnie uczestniczy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach,
 • uzyskuje sukcesy w zawodach sportowych,
 • aktywnie uczestniczy w organizowaniu imprez wewnątrzklasowych, szkolnych i pozaszkolnych (bardzo często jest zaangażowany w organizację przedsięwzięć kulturalnych i upamiętniających organizowanych przez szkołę, Cerkiew, ZUP, Narodnyj Dim),
 • prowadzi pozaszkolną działalność społeczną, w tym wolontariat,
 • podejmuje działania integracyjne w zespole klasowym,
 • aktywnie angażuje się w pomoc koleżeńską,
 • wykazuje dużą aktywność i kreatywność w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
 • potrafi zaprezentować własne osiągnięcia na szerszym forum.

Wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny dobrej, a ponadto kilka z kryteriów oceny bardzo dobrej.

Poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • nie potrafi wywiązać się z podstawowych obowiązków szkolnych
 • w czasie zajęć korzysta z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych (co najwyżej 4 krotny wpis w zeszycie uwag)
 • zachowuje się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób,
 • przestrzega podstawowych norm moralnych,
 • jest zdyscyplinowany w czasie zajęć lekcyjnych,
 • dba o kulturę słowa i język ojczysty,
 • podejmuje wysiłki, by przezwyciężyć trudności w zachowaniu,
 • w pracy nad sobą wykorzystuje pomoc okazywaną przez szkołę, a działania pedagogiczne nauczycieli zmierzające do zmiany jego postawy przynoszą oczekiwane rezultaty.

Nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia większość kryteriów oceny poprawnej, ale przejawia co najmniej jedno z poniższych zachowań:

 • nie potrafi dostosować się do norm współżycia między ludźmi,
 • nie potrafi wywiązać się z podstawowych obowiązków szkolnych:
 • często postępuje nieuczciwie, w tym: popełnia plagiat lub ściąganie, oszukiwanie nauczycieli,
 • dopuścił się przestępstwa komputerowego,
 • ulega nałogom,
 • nagminnie używa telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na lekcji
 • nagminnie opuszcza samowolnie teren szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych i na przerwach,
 • otrzymał karę statutową.

Naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny poprawnej, a ponadto przejawia co najmniej jedno z następujących zachowań:

 • naruszył w sposób rażący lub narusza uporczywie normy współżycia między ludźmi (przemoc słowna i fizyczna, szantaż emocjonalny, mobbing),
 • swoim zachowaniem w sposób rażący naruszył dobra innych ludzi,
 • w rażący sposób lekceważy obowiązki szkolne,
 • bardzo często postępuje nieuczciwie,
 • dopuścił się przestępstwa komputerowego (wykorzystanie materiałów multimedialnych bez zgody osób zainteresowanych),
 • ulega nałogom i swoim zachowaniem wywiera negatywny wpływ na innych uczniów,
 • popełnił czyn ścigany prawnie,
 • otrzymał kary statutowe.
 1. Na ocenę klasyfikacyjną zachowania mają także wpływ nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach szkolnych, i tak:
 2. a) nieusprawiedliwienie 10 godz. i 5 spóźnień w semestrze powoduje, że uczeń nie otrzyma oceny wzorowej,
 3. b) nieusprawiedliwienie 19 i 10 spóźnień powoduje, że uczeń nie otrzyma oceny bardzo dobrej,
 4. c) nieusprawiedliwienie 30 godz. i 30 spóźnień może spowoduje, że uczeń nie otrzyma oceny dobrej,
 5. d) nieusprawiedliwienie 70 godz. powoduje, że uczeń nie otrzyma oceny poprawnej,
 6. e) nieusprawiedliwienie 120 godz. powoduje, że uczeń nie otrzyma oceny nieodpowiedniej.

§5

Tryb usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole

Zwolnienie z jednej lub kilku lekcji w danym dniu może nastąpić po osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu bądź pisemnym zwolnieniu przez rodzica lub prawnego opiekuna. Informacja o zwolnieniu ucznia powinna być odnotowana w dzienniku lekcyjnym przez wychowawcę lub nauczyciela uczącego.

Pozostałe nieobecności należy usprawiedliwić w terminie do 2 tygodni licząc od dnia przyjścia ucznia do szkoły, w następujący sposób: przez przedstawienie zwolnienia lekarskiego, osobistą wizytę rodzica lub prawnego opiekuna ucznia lub usprawiedliwienie pisemne, telefonicznie albo drogą e- mailową (szczegóły ustala wychowawca klasy z rodzicami).

Nauczyciel może nie uwzględnić usprawiedliwienia lub odmówić zwolnienia ucznia z zajęć, jeżeli nie została podana przez rodziców/ prawnych opiekunów przyczyna nieobecności lub zwolnienia ucznia z zajęć. Wychowawca nie będzie przyjmował usprawiedliwień po wyznaczonym terminie.

Uczeń może zostać zwolniony przez dyrektora szkoły lub inną upoważnioną osobę z obowiązku      uczestnictwa we wszystkich lub niektórych zajęciach edukacyjnych w danym dniu, w szczególności w przypadku:

 1. a) zezwolenia na udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w innej formie poza systemem klasowo-lekcyjnym;
 2. b) udziału w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym;
 3. c) przygotowania się ucznia do udziału w pozaszkolnym etapie olimpiady lub konkursu przedmiotowego, na zasadach uzgodnionych z nauczycielami;
 4. d) reprezentowania szkoły w uroczystościach i wydarzeniach związanych z realizacją jej celów statutowych.

W przypadku powyższego zwolnienia, w dzienniku lekcyjnym odnotowuje się zapis: zwolniony.

§6  

Tryb odwoławczy od ustalonej oceny zachowania

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych.

W celu ponownego ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania Dyrektor Szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą:

 • Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 • Wychowawca oddziału
 • Pedagog
 • Psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 • Przedstawiciel samorządu uczniowskiego
 • Przedstawiciel rady rodziców.

Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w jej skład.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest oceną ostateczną i nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej.

§7 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oceniania zachowania uczniów zatwierdzono po konsultacji z:
 • członkami Rady Pedagogicznej
 • Samorządem Uczniowskim
 • Radą Rodziców
 1. Niniejszy dokument jest integralną częścią Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. M. Szaszkewicza w Przemyślu i stanowi załącznik Nr 7a.
 2. Wszelkie zmiany w dokumencie mogą być wprowadzone w formie uchwały przez Radę Pedagogiczną.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Pedagogiczną

………………………………….

podpis Dyrektora Szkoły

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *