Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla –zapraszamy do składania wniosków

  1. uzyskał średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym co najmniej:

5,6 – w przypadku uczniów szkół podstawowych, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz klas I-II Ogólnokształcącej Szkoły

Muzycznej II stopnia

 5,4 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas III-VI Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia,

 

  1. jest laureatem olimpiady lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020r. poz. 1036 z późn. zm.), co potwierdza zaświadczenie, o którym mowa w ww. rozporządzeniu,

 

  1. jest laureatem ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego organizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2328 z późn. zm.)co potwierdza dyplom, o którym mowa w ww. rozporządzeniu,

 

  1. uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym szkół, przez które rozumie się zajęcie:

a) 1 miejsca na szczeblu wojewódzkim

b) 1-6 miejsca na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym,

wymagana – uwierzytelniona kserokopia dyplomu potwierdzającego

osiągnięty wynik przez szkołę, do której uczęszcza uczeń , wraz

z informacją dyrektora szkoły potwierdzającą udział ucznia w zawodach

sportowych.

 

Wnioski wraz z załącznikami (tzn. z kopią świadectwa szkolnego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz z zaświadczeniem lub dyplomem   potwierdzającym  spełnienie powyższych kryteriów), należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, w terminie do 30 czerwca danego roku.

Następnie wnioski, które spełniają ww. kryteria dyrektor szkoły składa do Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie do  10 lipca br.

 

Uczeń spełniający więcej niż jedno kryterium, spośród wymienionych w pkt 1-4, otrzymuje tylko jedno stypendium.

Stypendium przyznawane jest raz w roku, za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym. Wysokość stypendium wynosi 1 000 zł.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

WNIOSEK.doc (57,00KB)