Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia Covid-19

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

 • wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.`

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników szkoły w przypadku
podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia.

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły.

Dyrektor

 1. Dyrektor odpowiada za opracowanie zasad postępowania w szkole w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia przebywającego w szkole.

 2. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.

 3. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPID oraz organ prowadzący szkołę.

– Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (16 678 27 86, 604 116 280),

– w razie złego stanu zdrowia dziecka dzwoni na 999 lub 112, lub do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio (16 670 22 22, 16 670 61 07),

– (Wydział Edukacji UM 16 675 21 45).

4. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników szkoły.

5. Dyrektor ustala liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części placówki, w której przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Nauczyciele i pracownicy szkoły opiekujący się uczniem

 1. Jeśli nauczyciel szkoły zauważy u dziecka niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 (np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje ucznia w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu.

 2. Uczeń do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły. Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem).

 3. Inni pracownicy, którzy kontaktują się z dzieckiem, przejawiającym niepokojące objawy sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum.

 4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami w grupie, w której przebywał uczeń z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałych uczniów i zadbać, by:

 1. umyły ręce zgodnie z instrukcją,

 2. jeśli to możliwe, przeszły do innego zdezynfekowanego pomieszczenia szkoły lub wyszły na zewnątrz budynku szkoły.
 1. Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa, dokonują czynności myjących i dezynfekujących w sali.

Przekazanie ucznia (prawnym opiekunom)

  1. By odebrać ucznia z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zadzwonienia do szkoły i wejście do części wspólnej
   ( szatni).

  2. Rodzic (prawny opiekun) odbierający ucznia jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem ucznia rodzic (prawny opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku szkoły.

  3. Uczeń zostaje przekazany rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez pracownika szkoły, który się nim opiekował w izolatce.

  4. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza ucznia z izolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka tzn. do szatni szkolnej, najpierw identyfikuje rodzica,
   a następnie wydaje ucznia.

  5. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić rodzica (prawnego opiekuna) o okazanie dowodu tożsamości.

  6. Osoba opiekująca się uczniem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje dziecko rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u ucznia. Może przekazać rodzicowi (prawnemu opiekunowi) również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic (prawny opiekun) opuszcza szkołę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.

  7. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko nie posiada indywidualnych środków ochrony, nie zostaje wpuszczony do budynku szkoły. W tej sytuacji należy poprosić rodzica (prawnego opiekuna), by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi budynku i wypuścić ucznia do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko do chwili, gdy rodzic (prawny opiekun) je przejmie.

  8. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko nie posiada indywidualnych środków ochrony, stanowi to wykroczenie. Dyrektor szkoły ma prawo zgłosić je do organów ścigania.

  9. Pracownik opiekujący się uczniem w izolatce, który oddał ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i
   rękawice.

  10. Izolatka, w której przebywał uczeń , jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowana środkiem typu Trisept Compleex zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal, przez wyznaczonych pracowników szkoły.


Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym.

 2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.

 3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 2. Procedura może być modyfikowana.

 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.

 5. O zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.