Procedura komunikacji z rodzicami uczniów ZSO NR 2 im. M. Szaszkewicza w Przemyślu

  1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie w ustalonych godzinach konsultacji oraz poprzez dziennik elektroniczny.

  2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.

  3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy wejściu głównym, zgłasza woźnemu spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Woźny dane wpisuje do Księgi wejść szkoły.

  4. Pracownik obsługi ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.

  5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może kontaktować się z nauczycielem przez dziennik elektroniczny.

  6. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane przez nauczycieli świetlicy szkolnej, kontaktują się w sprawach pilnych wicedyrektorem szkoły lub wychowawcą świetlicy pod numerem telefonu 16 678 53 47 wew.28.

  7. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z kancelarią szkoły, tel: 16 678 53 47.

Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.