Procedura dezynfekcji pomieszczeń na czas pandemii obowiązująca w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Podstawa prawna:
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie
z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.
Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom podczas
dezynfekcji sal i toalet oraz ciągów komunikacyjnych w związku z zagrożeniem COVID-19
Zakres obowiązywania procedur: procedury dotyczą zasad postępowania pracowników szkoły
podczas dezynfekcji sali, toalet, pomocy naukowych oraz sprzętu sportowego.
Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy szkoły: pracownicy kuchni,
pracownicy obsługi
Pracownicy szkoły zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury ustanowionej na
czas zagrożenia koronawirusem COVID-19.
Obowiązki pracowników obsługi:
1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed
każdorazowym wejściem do budynku szkoły.
2. Pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po
wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i łazienek i innych powierzchni
w szkole.
3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać środków
ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych.
4. Pracownicy szkoły myją i dezynfekują sale i toalety uczniowskie oraz dla personelu co najmniej
dwa razy dziennie oraz w miarę potrzeb (muszle klozetowe, krany i umywalki powinny być
dezynfekowane po każdym użyciu), w czasie gdy w pomieszczeniach nie przebywają dzieci ani
inne osoby.
5. Pracownicy szkoły zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie oraz
dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty,
poręcze krzeseł, klawiatura komputerowa, telefoniczna – co najmniej dwa razy dziennie: tj. po
przyprowadzeniu dzieci do szkoły przez rodziców oraz po ich odebraniu .
6. Pracownicy szkoły sprzątają i dezynfekują blaty stołów, powierzchnie pod stołami w salach
przed każdym posiłkiem i po każdym posiłku dzieci oraz po wyjściu dzieci.
7. Jadalnia powinna być dezynfekowana całościowo raz dziennie przed posiłkami. Spożywanie
posiłków powinno się odbywać grupach na zmianę( grupy nie powinny przebywać jednocześnie
w jadalni, ani mijać się na korytarzach w drodze do i z jadalni). Po każdej zmianie grupy powinno
się odbyć czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.
8. Pomieszczenia kuchenne powinny być dezynfekowane dwa razy dziennie( szczególnie uchwyty
urządzeń, noże, deski, stoły). Naczynia wyparzane w temperaturze min. 60 stopni. Towary
przyjęte przed wniesieniem na kuchnię umyte i zdezynfekowane, wierzchnie zgrzewki foliowe
zdjęte.
9. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas
korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich,
należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka.
10. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
11. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do
szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i
dezynfekowanie,
 wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
Sposób prezentacji procedury
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.
3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.
Tryb dokonania zmian w procedurze
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek
rady pedagogicznej dyrektora szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020 r.