Godło Polski Herb Przemyśla

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

„ Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla”

  1. Stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym co najmniej:
  2. a) 5,6 – w przypadku uczniów szkół podstawowych.
  3. b) 5,4 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych
  4. Stypendium za szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:
  5. a) uzyskali tytuł laureata olimpiady lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów , turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036 z późn. zm.)
  6. b) uzyskali tytuł laureata ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego organizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036 z póź. zm.)
  7. c) uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym szkół, przez które rozumie się zajęcie:

 1 miejsca na szczeblu wojewódzkim;

 1 – 6 miejsca na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym.

Uczeń spełniający więcej niż jedno kryterium, spośród wymienionych w pkt. 1 i 2, otrzymuje tylko jedno stypendium.

Wnioski wraz z załącznikami ( tzn. z  kopią świadectwa szkolnego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz innymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych kryteriów), należy składać do dyrektora szkoły , do której uczeń uczęszcza , w terminie do 30 czerwca 2022r. ( czysty formularz wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły)

Dyrektor szkoły, po weryfikacji, składa wnioski do Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie do 10 lipca 2022r.  Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wysokość stypendium wynosi 1 000 zł. / wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego , przelewem na wskazany rachunek bankowy /

Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości z podaniem imienia i nazwiska stypendysty oraz szkoły, do której uczęszcza , w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

Informacja zredagowana przez pedagoga szkolnego na podstawie:

1.Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Rzeszów , dnia 5 maja 2022 r. poz. 1966.

2. Uchwała Nr 38/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 kwietnia 2022 r.

 

 

Umiejętność niesienia pierwszej pomocy – obowiązek, który może uratować życie!

        W naszej szkole zostały zorganizowane zajęcia z praktycznego udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez doświadczoną ratowniczkę medyczną Iwonę Misiorowską. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas VI- VII- VIII oraz IV szkoły podstawowej .

     Zajęcia miały na celu poznanie sposobów postępowania podczas: omdlenia, zasłabnięcia,  utraty przytomności i zatrzymania krążenia. Uczniowie uczyli się w jaki sposób należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Medyk najpierw prezentował uczniom jak należy zachować się w przypadku wystąpienia powyższych sytuacji, a następnie uczniowie sami ćwiczyli poprawne zasady udzielania pierwszej pomocy. Do realizacji ćwiczeń wykorzystywane były fantomy oraz niezbędne akcesoria.

      Pierwsza pomoc może uratować życie i zmniejszyć cierpienie, ale tylko wtedy, gdy odpowiednio ją wykonamy.  Każdy z nas może stanąć przed koniecznością udzielenia pierwszej pomocy. My już wiemy jak ją wykonać!

« z 6 »

SUKCESY UCZNIÓW W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LEKSYKALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „MEMORY MASTER”

 Otrzymaliśmy już wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Leksykalnego z języka angielskiego ‘Memory Master’. Z przyjemnością informujemy, że 4 uczniów uzyskało tytuł Laureata w tym konkursie a 3 uczniów zostało wyróżnionych. I tak, Laureatami III stopnia zostali: Damian Werhun (7SP), Natalia Baczyk (6SP), Lena Sadowska (6SP) i Olga Werhun (5 SP). Wyróżnione uczennice to Emilia Huzij-Narożnowska (8SP) oraz Amelia Róg (6SP).

      Konkurs tradycyjnie miał formę testu sprawdzającego znajomość słownictwa  z języka angielskiego. Przygotowując się do konkursu, uczniowie korzystali z darmowych aplikacji oraz gier, które pomogły im w lekki sposób uczyć się nowego słownictwa i utrwalać to, które znają. Był to również doskonały sposób na wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu.

Wszystkim laureatom i uczniom wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 🙂

Odznaka Jakości w projekcie: „An Adventurous Journey to English”

   

 

    Uczniowie klasy 8 SP wraz z nauczycielem j. angielskiego Lubow Pryjma uzyskali Odznakę Jakości za udział w międzynarodowym projekcie: „An Adventurous Journey to English”. Kraje biorące udział w projkcie: Turcja, Włochy, Portugalia, Słowacja, Serbia, Tunezja oraz Gruzja. Odznaki Jakości eTwinning są świadectwem pewnego standardu i przyznawane są nauczycielom za wybitne projekty eTwinning i by pokazać, że projekt osiągnął w swoim kraju określony poziom jakości. Głównym kryterium przyznawania odznak: Nauczyciel oraz uczniowie wnieśli swój wkład we wszystkie zadania realizowane w projekcie; wszyscy partnerzy organizowali zadania oparte na współpracę; w ramach swoich działań dbaliście o e-bezpieczeństwo i braliście pod uwagę kwestie dotyczące praw autorskich.

 

Piknik Przedszkola 'Nad Jaworem’

        W sobotę, 11 czerwca, odbył się Piknik integracyjny pod hasłem „Sięgamy po sukces w terapii dzieci z autyzmem” zorganizowany przez Przedszkole Specjalne 'Nad Jaworem’ w Przemyślu. Dzięki temu, że nasza szkoła dostała zaproszenie na to święto, na scenie mogła zaprezentować się najstarsza grupa naszego „Arkana” oraz uczniowie kl. II SP. Piknik obfitował w wiele atrakcji: zawody z nagrodami, dmuchańce, występy cyrkowe, tańce integracyjne, zabawy z chustą animacyjną i w końcu szaleństwo w pianie i festiwal kolorów. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i świetną zabawę!

« z 4 »

Sukces uczennic z 7 klasy

 

https://wakelet.com/wake/hiZMC1XyvJK-Abuua8KvT

 

Podczas zimowych ferii, kiedy wszyscy uczniowie odpoczywali, 4 dziewczyny z 7 klasy: Jula Fil, Larysa Nakonieczna, Jula Potrebka i Adriana Danyłec pracowały, tworząc wirtualny escape-room na temat Przemyśla. Ich trud się opłacił, bo stworzyły ciekawą grę, którą doceniło jury ogólnopolskiego konkursu „Geniallne miejsca”. Głównym celem, jaki przyświecał organizatorom było zaangażowanie uczniów w aktywne odkrywanie piękna ich małych ojczyzn – miejscowości, w których się uczą, przy jednoczesnym rozwijaniu kompetencji cyfrowych. Do konkursu, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Informatyczne przystąpiło ogółem 120 drużyn z 14 województw. Podczas rozdania nagród okazało się, że to właśnie nasze uczennice wygrały etap wojewódzki i dostały się do ogólnopolskiego finału. Teraz czekamy na końcowe rezultaty.

Spróbujcie razem z bohaterami escape-roomu odnaleźć tajemniczą recepturę. Skopiujcie link i otwórzcie grę w oknie przeglądarki.

1 2 3 4 5 113