Zasady organizacji pracy w ZSO Nr 2 w związku z COVID-19

Zasady organizacji pracy w ZSO Nr 2 im. M. Szaszkewicza w Przemyślu

od 1 września 2021 w związku z COVID-19

informacja dla rodziców i uczniów

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

1. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.

2. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk.

3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

4. Uczniowie korzystają z trzech wejść do szkoły:

  • klasy 0-3 boczne wejście w nowej części szkoły
  • klasy LO boczne wejście w nowej części szkoły
  • klasy 4-8 boczne wejście w starej części szkoły
  • nauczyciele wejście główne.

5. Przy każdym z wejść należy pamiętać o dezynfekcji rąk.

6. Do szatni i podczas przemieszczania się w przestrzeni szkolnej, wykazując się troską o wzajemne bezpieczeństwo, mile widziana osłona ust i nosa.

7. Szatnia dla klas LO wydzielony sektor w kierunku przejścia do sali gimnastycznej, nauczanie początkowe w boksach, klasy 4-8 wydzielony sektor w kierunku stołówki.

8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi zachowując dystans min. 2m

9. Obowiązuje osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk

10. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

11. Do przemieszczania się po szkole są wyznaczone miejsca dla każdego etapu edukacyjnego:

  • Klasy 0-3 wychodzą z szatni schodami w nowej części budynku,
  • Klasy 4-8 przemieszczają się klatką schodową w starej części budynku,
  • Klasy LO przemieszczają się klatką schodową w nowej części budynku.

12. Uczniowie wychodzą na przerwę w wydzielonych częściach korytarzy.

13. Uczniowie klas 4-8 i LO przechodzą na salę gimnastyczną przez szatnię.

14. Każda klasa realizuje zajęcia lekcyjne w jednej sali, do której została przypisana.(nauczyciel przychodzi do uczniów)

15. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele rekomenduje się pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela. Przed rozpoczęciem zajęć należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowej biurka nauczyciela.

16. Termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury znajduje się w sekretariacie szkoły.

17. Obowiązuje wietrzenie sal, przynajmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy.

18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

19. Uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników, nie powinni wymieniać się między sobą. Przybory i podręczniki mogą zostawiać w szkole.

20. Obiady dla klas 0-3 SP wydawane będą według harmonogramu pod opieką wychowawcy.

21. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.

22. Uczniowie mogą korzystać z usług sklepiku szkolnego według ustalonych zasad z wychowawcą, mając na uwadze ograniczoną ilość osób podczas jednej przerwy.

23. Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej według ustalonych zasad.

24. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

25. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. Zaleca si, aby zajęcia odbywały się na otwartej przestrzeni.

26. Urządzenia w sali informatycznej wykorzystywane przez uczniów podczas lekcji należy zdezynfekować po każdej lekcji.

27. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w części korytarza prowadzącej do sekretariatu.

28. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły tzn. szatni zachowując zasady:

  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
  • dystansu min 1,5 m od innych osób
  • osłony ust i nosa, dezynfekcja rąk.

29. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

30. Kanałem informacyjnym jest dziennik elektroniczny i strona internetowa szkoły.

31. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

32. Izolatorium znajduje się w wyznaczonej sali.