harmonogram-rekrutacji-gimnazjum

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

(wg załącznika 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego – Dz.U.2015.1942)

Lp.
Rodzaj czynności
Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym* 25.04 – 3.06.2016 r. 6-8.07.2016 r.
25.04 – 16.05.2016 r.[1]
2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy 19 – 25.05.2016 r. 11.07.2016 r.
3 Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych,o którym mowa w art. 20i ust. 1 ustawy, w tym w gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy 23 – 25.05.2016 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy do 31.05.2016 r. 12.07.2016 r.

do godz. 10­00

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 20i ust 1 ustawy, w tym gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy do 31.05.2016 r.
6 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo kończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu 24 – 28.06.2016 r.
7 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy1 29.06 – 30.06.2016 r. 13.07.2016 r.
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 1.07.2016 r.

do godz. 10­00

1.08.2016 r.

do godz. 10­00

9 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum 1-4.07.2016 r. 1-2.08.2016 r.
10 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 5.07.2016 r.

3.08.2016 r.

* Po zakończeniu terminu składania wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może podjąć czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 j.t. ze zm).

[1] Dotyczy szkół: gimnazjum sportowe, gimnazjum mistrzostwa sportowego, gimnazjum ogólnodostępne z oddziałem sportowym, gimnazjum dwujęzyczne oraz gimnazjum ogólnodostępne z oddziałem dwujęzycznym lub oddziałem międzynarodowym.