SYSTEM NAUCZANIA 

СИСТЕМА НАВЧАННЯ

 1. У Комплексі загальноосвітніх шкіл № 2 існують такі типи шкіл:
 2. 8-річна початкова школа – обов’язкова для всіх учнів;

Етапи навчання:

класи: 1 – 3

класи: 4 – 8

 1. 4-річний загальноосвітній ліцей

 

 1. Система оцінювання:
 2. У школі обов‘язує шестибальна шкала оцінок:
 • 1 – незадовільно,
 • 2 – прийнятно,
 • 3 – задовільно,
 • 4 – добре,
 • 5 – дуже добре,
 • 6 – відмінно,

 

 1. поведінка: зразкова, дуже добра, добра, задовільна, незадовільна, погана;

 

 1. Під час навчання в школі учень отримує такі оцінки:
 2. поточні;
 3. класифікаційні: а) середньорічні та річні,

 

III. У школі є електронний журнал:

– постійний доступ учнів та батьків до оцінок з усіх предметів, відвідуваності та коментарів (зауважень);

– моніторинг прогресу навчання;

– постійний контакт з вихователем, викладачами предметів та дирекцією школи;

 

 1. Свята та канікули:

– зимові канікули: 23 грудня – 1 січня

– весняні канікули: п’ять днів навколо Великодня

– двотижневі зимові канікули на рубежі січня та лютого

– вільні дні під час свят за юліанським календарем

 

 

SYSTEM NAUCZANIA

 1. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 znajdują się następujące typy szkół:
 2. 8-letnia szkoła podstawowa – obowiązkowa dla wszystkich uczniów;

Etapy kształcenia:

klasy: 1 – 3

klasy: 4 – 8

 1. 2. 4-letnie liceum ogólnokształcące

 

 1. System oceniania:
 2. W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen:
 • 1 – ocena niedostateczna,
 • 2 – ocena dopuszczająca,
 • 3 – ocena dostateczna,
 • 4 – ocena dobra,
 • 5 – ocena bardzo dobra,
 • 6 – ocena celująca.

 

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
 2. bieżące;
 3. klasyfikacyjne: a) śródroczne i roczne,

 

III. W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny:

– bieżący dostęp uczniów i rodziców do ocen ze wszystkich przedmiotów, frekwencji i uwag;

– monitorowanie postępów nauczania;

– stały kontakt z wychowawcą, nauczycielami poszczególnych przedmiotów i dyrekcją szkoły;

 

 1. Przerwy świąteczne i ferie zimowe:

– zimowa przerwa świąteczna: około: 23 grudnia – 1stycznia

– wiosenna przerwa świąteczna: pięć dni w okolicach Świąt Wielkanocnych

– dwutygodniowe ferie zimowe na przełomie stycznia i lutego

– dni wolne podczas świat według kalendarza juliańskiego