Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

„ Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla”

  1. Stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym co najmniej:
  2. a) 5,6 – w przypadku uczniów szkół podstawowych.
  3. b) 5,4 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych
  4. Stypendium za szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:
  5. a) uzyskali tytuł laureata olimpiady lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów , turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036 z późn. zm.)
  6. b) uzyskali tytuł laureata ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego organizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036 z póź. zm.)
  7. c) uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym szkół, przez które rozumie się zajęcie:

 1 miejsca na szczeblu wojewódzkim;

 1 – 6 miejsca na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym.

Uczeń spełniający więcej niż jedno kryterium, spośród wymienionych w pkt. 1 i 2, otrzymuje tylko jedno stypendium.

Wnioski wraz z załącznikami ( tzn. z  kopią świadectwa szkolnego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz innymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych kryteriów), należy składać do dyrektora szkoły , do której uczeń uczęszcza , w terminie do 30 czerwca 2022r. ( czysty formularz wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły)

Dyrektor szkoły, po weryfikacji, składa wnioski do Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie do 10 lipca 2022r.  Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wysokość stypendium wynosi 1 000 zł. / wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego , przelewem na wskazany rachunek bankowy /

Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości z podaniem imienia i nazwiska stypendysty oraz szkoły, do której uczęszcza , w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

Informacja zredagowana przez pedagoga szkolnego na podstawie:

1.Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Rzeszów , dnia 5 maja 2022 r. poz. 1966.

2. Uchwała Nr 38/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 kwietnia 2022 r.