Regulamin świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. M. Szaszkewicza w Przemyślu

Regulamin świetlicy szkolnej

Szkoły Podstawowej Nr 17

im. M. Szaszkewicza w Przemyślu

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 17, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy programie wychowawczym.
 3. W świetlicy zadania realzowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
 4. Pracownikami świetlicy nauczyciele-wychowawcy świetlicy.
 5. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przed dyrektora szkoły.
 6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.
 7. Wychowankowie świetlicy korzystają z szatni przedzielonych dla odpowiednich oddziłów.
 8. W świetlice obowiązują ogónoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 9. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.

 

 

 

§2

Cele i zadania

 1. Celem działalności świtlicy jest zapewniena wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowyck i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
 1. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;
 2. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej; w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowyc rozwój fizyczny;
 3. organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień;
 4. stworzenie warunków do uczestnictws w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;
 5. upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, ksztawtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 6. pomoc w organizacji żywienia w stołówce (zaprowadzenie wychowanków na obiad);
 7. współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami wychowanków, a także za specjalastami zatrudnionymi w szkole;
 1. Oprucz wymienionych zadań świetlicy może organizować:

zajęcia dla dzieci niebędących wychowankami świetlicy;

imprezy szkolne (kulturalno-oświatowe, rozrywkowe i inne);

imprezy pozaszkone (konkursy międzyświetlicowe, zawody, turnieje,itp.).

 1. Ponadto, swietlica może współpracować z placówkami oświatowymi wychowawczymi, opiekuńczymi, kulturalnymi, profilaktyki i innymi wspomagającymi realizacje zadań świetlicy.
 2. Działania pozaszkolne wymienione wyżej są podejmowane za wiedzą i zgodą Dyrektora Szkoły; zgoda może być wyrażona ustnie.
 3. Każda impreza świetlicowa musi być zgłoszona dyrektorowi szkoły; zgłoszenie może być ustnie.

 

§ 3

Organizacja pracy w świetlicy

Czas pracy świetlicy trwa od godziny 7:00 do godziny 16:30.

Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.

Liczba miejsc w świetlicy jest ograniczona.

Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń składanych przed rodziców (opiekunów)

 1. w pierwszej kolejności przyjmowani dzieci klas I-III, w tym w szczegulnośi dzieci rodziców pracujących, rodzin niepewnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych;
 2. w razie potrzeb ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas I-IV.
 3. do świetlicy mogą uczęszczać dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Zapisy do świetlicy odbywają się w dwóch ostatnich tygodniach czerwca (poprzedniego roku szkolnego) i do 10 września bieżącego roku szkolnego dla osób, których sytuacja życiowa uległa zmianie.

W miarę potrzeb rodziców (opiekunów) i możliwości szkoły zapisanie dziecka do świetlicy jest możliwe od września do czerwca danego roku szkolnego.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja kwalifikacyjna, w składzie: dyrektor, pedagog i dwóch wychowawców świetlicy na podstawie kort zgłoszeń.

Opieką wychowawczą w świetlicy są również objęci uczniowie zwolnieni z uczęszczania na zajęciach edukacyjnych np. Religii oraz innych planowanych zajęć edukacyjnych.

Opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły, z powodu nieobecności nauczyciela lub czekających na zajęcia lekcyjne.

Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych.

Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 25 wychowanków.

Raz w półroczu pobierana jest dobrowolna opłata za pobyt dziecka w świetlicy (możliwa jest jednorazowa wpłata za czły rok szkolny). Stawka ustalana jest raz w roku przez dyrektora szkoły. Pieniązy przeznaczone są wyłącznie na potrzeby świetlicy. Skład na fundusz świetlicy nie jest darowizną na rzecz szkoły i nie podlega odliczeniom od podatku.

W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, żywego słowa, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne.

Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia.

Ramowy rozkład dnia jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych przez wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach czasowych.

Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomiszczeń szkoły.

Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opikuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.

Jednostka zajęć w świetlicy wynosi 60 minut, przerwy regulowane są zgodnie z potrzebami grupy lub dziecka.

 

§4

Prawa i obiwiązki wychowanków świetlicy

 1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej ma prawo do:
 1. opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej;
 2. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej;
 3. zapewnienia warunków bezpieczrństwa podczas zajęć organizowanych na terenieświetlicy i poza nią, np. Wycieczki, spacery;
 4. udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych;
 5. pomocy wychowawczej w sytuacjach trudnych i konfkiktowych;
 6. pomocy w nauce;
 7. życzliwego i podmiotowego traktowania;
 8. otrzymywania pochwał, nagrud, wyróżnień;
 9. korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, pryborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy;
 10. poszanowania swojej własności;
 11. higienicznych warunków przebywania w świetlicy: częste mycie rąk (po przyjściu do świetlicy należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej zobowiązane jest do:

 1. Przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy;
 2. Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;
 3. Przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach świetlicowych zawartych w „abc wychowanka świetlicy”;
 4. Respektowania poleceń nauczyciela;

§5

Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci

Uczęszczjącycz do świetlicy

 1. Rodzice (opiekunowie) uczniów Szkoły Podstawowej Nr 17 mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużejprzebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunowie), orgonizaciję dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające za wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 2. Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolny czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy informując o swojej decyzji wychowawców świetlicy.
 3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjowaniu dziecka w świetlicy.
 4. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicamy (opiekunami)realizowana jest w formie bezpośredniej, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji lub informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawców.
 5. W sprawach spornych rodzice (opiekunowie) mają prawo zgłosić się do dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
 6. Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w określomym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.
 7. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przetrzegania godzin przcy świetlicy; przekazania swojego dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy od godz. 7:00 i odebrania do godz.16:30.
 8. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do zapoznania się respektowania regulaminu świetlicy, który udostępniony jest do wglądu w świetlicy, sekretariacie, na stronie internetowej szkoły.

§ 6

Nagrody i kary

 1. Każdy wychowanek świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów może otrzymać nagrodę.
 2. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział w konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą i inne postawy, zachowania, działania na forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla innych.
 3. Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub innych członków społeczności szkolnej
 4. Nagrody:
 1. wyróżnienie – pochowała wobec grupy;
 2. pochwała na forum zaspołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy;
 3. dyplom;
 4. pochwała przekazana rodzicom (opiekunom);
 5. list gratulający;
 6. nagroda rzeczowa;
 7. wyróżnienie na apelu lub uroczystości szkolnej;
 8. pochwała lub podziękowanie dyrektora szkoły.
 1. Za nieprzestrzeganie Regulaminu świetlicz, ’’abc wychwanka świetlicy’’ i zasad dobrego zachowania, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kara.
 2. Wychowawca świetlicy może zastosować kary wobec wychowanków świetlicy, uczniów czasowo przebywających w świetlicy oraz uczestników zajęć, imprez, konkursów świetlicowych.
 3. Kary:
 1. upomnienie ustne na forum grupy;
 2. poinformuwanie ustne lub pisemne radziców (opiekunów);
 3. uwaga pisemna w dzienniku zajęć świetlicy;
 4. upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły;
 5. usunieńcie dziecka ze świetlicy.
 1. Uczeń, którego zachowanie jest rażąco niewłaściwe lub zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych dzieci, po wyczerpaniu wszelkich dostępnych szkole możliwaśwci (rozmów z rodzicami, kar, interwencji pedagoga) może być usunięty z listy wychowanków świetlicy. Decyzję o usunięciu dziecka ze świetlicy podejmuje dyrektor na wniosek wychowawców świetlicy. Od decyzji dyrektora szkoły nie ma odwołania. Rodziy dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiro w następnym roku szkolnym.

 

§7

Zadania nauczyciela – wychowawcy świetlicy

 1. Jeżeli wychowawca zaobserwuje u wychowanka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, winien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 1,5 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców (opiekunów) o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu),

 2. Wychowawcy zobowiązani są dopilnować, aby wychowankowie regularnie myli ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do świetlicy, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

3 Wychowawca w świetlicy szkolnej:

 1. prowadzi przcędydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy;
 2. odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci;
 3. dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwaść udziału w zajęciach tematucznych i kołach zainteresowań;
 4. przestrzega ustaleń zawartych w Regulaminie świetlicy;
 5. bierze udział w opracowaniu: rocznego planu pracy świetlicy, Regulaminie świetlicy;
 6. realizuje roczny plan pracy świetlicy;
 7. dba o aktywny i atrakcyjny wygląd świetlicy;
 8. systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy;
 9. przesrtzega dyscypliny prac;
 10. sumiennie wypełnia oobowiązki;
 11. zapoznaje uczniów z regulanem świetlicy i zasadami zachowania orzaz monitoruje ich przestrzeganie;
 12. uzdalnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy;
 13. dba o dobre imię i promocję świetlicy w środowisku lokalnym
 1. Wychowawca świetlicy ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz właściwych placówek i instytucji oświatowych.
 2. Wychowawca świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły.
 3. Wychowawca świetlicy współpracuje z zodzicami (opiekunami), wychowawcami klas, pielęgnarką szkolną, pedagogiem i Radą Pedagogiczną.

§8

Założenia organizacyjne w sytuacji

epidemiologicznej dotyczącej COVID 19

 1. Przed rozpoczęciem zajęć wychowawcy świetlicy prowadzący zajęcia wietrzą salę, w której będą przebywali dzieci. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.
 2. Jedna grupa wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali.
 3. Grupa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów.
 4. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do świetlicy, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
 5. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w świetlicy przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.
 6. Wychowawca świetlicy nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych wychowawca ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela/woźną.
 7. Wychowawca podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim anitarny.
 8. Wychowawca obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać.
 9. Uwaga wychowawcy jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.
 10. Wychowawcy zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów / reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na świetlicy szkolnej
 11. Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy w sposób możliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

 

§9

Powierzenie opiece i odbieranie

 1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zokończonych obowiązkach i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych.
 2. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza przybycie. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.
 3. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.
 4. Dziecko, które samodzielnie wraca do domu ze świetlicy musi mieć zgodę rodziców (opiekunów).

 

Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica (opiekuna) samodzielnie wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowada rodzic (opiekun) czyli osoba wydająca zgodę.

 

 1. W przypadku odbioru dziecka przez inne pełnoletnie osoby niż rodzice (opiekunowie) wymagane jest pisemne upoważnienie.
 2. Rodzice (opiekunowie), których dzieci odbierane są przez starsze (niepełnoletnie) rodzeństwo wyrażają zgodę i oświadczenie nz piśmie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu – jest to traktowane jako samodzilny powrót do domu.
 3. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun) i musi ono zawierać: imię, nazwisko osoby odbierającej dziecko oraz czytelny podpis rodzica (opiekuna).
 4. Po dwukrotnym niepunktualnym odebraniu ucznia ze świetlicy dyrektor szkoły może podjąć decyzję o usunięciu dziecka z listy wychowanków świetlicy. Od decyzji dyrektora szkoły nie ma odwołania. Rodzic dziecka karnie usunięteo ze świetlicy może po raz kolejny stać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.
 5. Wszyscy nauczyciele uczący w klasach I-III odpowiadają za odbieranie i przyprowadzenie dzieci do świetlicy przed i po szkończonych zajęciach.

§10

Sytuacje wyjątkowe

 1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowie) ucznia.
 2. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecka, które uległo wypadkowi.
 3. W przypadku nie odbierania dziecka do godz. 16:30. Wychowawca podejmuje następujące działania:
 1. zapewnia bezpieczeństwo i opikę dzecku;
 2. kontaktuje się teltfonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi do odbioru dziecka;
 3. po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami) lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadomia dyrekcję szkoły, a następnie policję;
 4. sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.
 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun) lub osoba upoważniana zgłosi się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeżwość lub odurzenie, należy:
 1. niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły;
 2. nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; w przypadku odmowy powiadomić policję lub straż miejską;
 3. wezwać do szkołydrugieo rodzica lub innego opiekuna dziecka – osobę opoważnioną;
 4. jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić policję lub straż miejską;
 5. wychowawca świetlicy sporządza na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

§11

Dokumentacja świetlicy

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej
 3. Dziennik elektroniczny
 1. roczny plan pracy świetlicy,
 2. plan zajęć dnia,
 3. ewidencja obecności,
 4. tematy.

§12

Wyposażenie świetlicy

 1. Pomieszczenia świetlicy zapewniają warunki bezpieczństwa i higieny pracy .
 2. Świetlica szkolna jest wyposażana w nizbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 3. W świetlicy jest telefon wewnętrzny.
 4. Sprzęt i wyposażenie świetlicy służy zarówno pracownikom jak i dzieciom.
 5. Pracownicy organizują przestrzeń i ustalają miejsca przechowywania zarówno własnościświetlicy jak i przedmiotów należących do osób korzystających ze świetlicy, np. Odpowiednie miejsce na plecaki dzieci.
 6. Dzieci mają prawo do korzystania z udostępnionego wyposażenia świetlicy.
 7. Wszyscy korzystający z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy są zobowiązani do dbałości o mienie szkolne.

 

§13

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we współpracy z dyrektorem szkoły.
 2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły
 3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy, sekretariacie i na stronie internetowej szkoły. Jest jedynym obowiązującym regulaminem świetlicy.
 4. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dnia obowiązywania niniejszego regulaminu.
 5. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor albo wicedyrwktor szkoły.

 

Regulamin świetlicy wchodzi w życie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu

Regulamin

Świetlicy szkolnej

Szkoły Podstawowej nr 17

w Przemyślu

Przemyśl, wrzesień 2020