Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w okresie czasowego ograniczenia działalności szkoły wskutek COVID – 19 w ZSO Nr 2 im. M. Szaszkewicza w Przemyślu

1. Uczniowie , rodzice oraz nauczyciele w okresie czasowego ograniczenia działalności szkoły
korzystają z pomocy psychologiczno – pedagogicznej wyłącznie w formie zdalnej, na zasadach
ustalonych z nauczycielem specjalistą.
2. Specjalista udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej korzysta z możliwych form
pracy zdalnej;
– rozmowa głosowa/ rozmowa tekstowa za pośrednictwem Microsoft Teams ( indywidualna
lub grupowa), e – dziennik , prywatny e-mail
– przekazanie dzieciom oraz ich rodzicom materiałów pomocowym wraz ze wskazówkami do
wykonania zadania ( za pośrednictwem poczty służbowej, dziennika elektronicznego,
programu Microsoft Teams lub odbioru fizycznego w sekretariacie szkoły).
3. Pedagog informuje rodziców uczniów o formie realizowania zajęć z zakresu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
4. Ustalony dla ucznia tygodniowy wymiar godzin z zakresu pomocy psychologiczno –
pedagogicznej pozostaje bez zmian
5. Do szczególnych zadań pedagoga w okresie czasowego ograniczenia działalności szkoły
należy:
– zdalne realizowanie zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
rozmowy z uczniami i rodzicami mające na celu m. in.: podtrzymanie pozytywnych relacji,
radzenie sobie z emocjami, poczuciem zagrożenia, osamotnienia, odizolowania, depresją,
brakiem kontaktu z rówieśnikami, zakażeniem rodzica koronawirusem oraz sytuacją objęcia
rodziny kwarantanną, motywowanie uczniów do nauki w warunkach zdalnych. Reagowanie
na wszelkie niepokojące objawy, np. przygnębienie, zachęcanie uczniów do korzystania z
pomocy koleżanek i kolegów z klasy, przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa podczas
trwania stanu epidemii.Porady i konsultacje, stały kontakt uczniów i rodziców z pedagogiem
szkolnym- pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wynikających z obecnego stanu
epidemii.Rozmowy wspierające, terapeutyczne, wychowawcze z uczniami oraz z ich
rodzicami, których celem jest wspieranie ich kompetencji wychowawczych.Rozmowy z
uczniem na temat codziennego funkcjonowania w domu z rodziną.
– pozostawanie do dyspozycji uczniów i rodziców w postaci konsultacji online
– rozpowszechnianie materiałów profilaktycznych, edukacyjnych oraz artykułów
odpowiadających potrzebom uczniów, rodziców i nauczycieli.