Godło Polski Herb Przemyśla

Zasady organizacji pracy w ZSO Nr 2 w związku z COVID-19

Zasady organizacji pracy w ZSO Nr 2 im. M. Szaszkewicza w Przemyślu

od 1 września 2021 w związku z COVID-19

informacja dla rodziców i uczniów

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

1. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.

2. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk.

3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

4. Uczniowie korzystają z trzech wejść do szkoły:

  • klasy 0-3 boczne wejście w nowej części szkoły
  • klasy LO boczne wejście w nowej części szkoły
  • klasy 4-8 boczne wejście w starej części szkoły
  • nauczyciele wejście główne.

5. Przy każdym z wejść należy pamiętać o dezynfekcji rąk.

6. Do szatni i podczas przemieszczania się w przestrzeni szkolnej, wykazując się troską o wzajemne bezpieczeństwo, mile widziana osłona ust i nosa.

7. Szatnia dla klas LO wydzielony sektor w kierunku przejścia do sali gimnastycznej, nauczanie początkowe w boksach, klasy 4-8 wydzielony sektor w kierunku stołówki.

8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi zachowując dystans min. 2m

9. Obowiązuje osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk

10. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

11. Do przemieszczania się po szkole są wyznaczone miejsca dla każdego etapu edukacyjnego:

  • Klasy 0-3 wychodzą z szatni schodami w nowej części budynku,
  • Klasy 4-8 przemieszczają się klatką schodową w starej części budynku,
  • Klasy LO przemieszczają się klatką schodową w nowej części budynku.

12. Uczniowie wychodzą na przerwę w wydzielonych częściach korytarzy.

13. Uczniowie klas 4-8 i LO przechodzą na salę gimnastyczną przez szatnię.

14. Każda klasa realizuje zajęcia lekcyjne w jednej sali, do której została przypisana.(nauczyciel przychodzi do uczniów)

15. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele rekomenduje się pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela. Przed rozpoczęciem zajęć należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowej biurka nauczyciela.

16. Termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury znajduje się w sekretariacie szkoły.

17. Obowiązuje wietrzenie sal, przynajmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy.

18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

19. Uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników, nie powinni wymieniać się między sobą. Przybory i podręczniki mogą zostawiać w szkole.

20. Obiady dla klas 0-3 SP wydawane będą według harmonogramu pod opieką wychowawcy.

21. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.

22. Uczniowie mogą korzystać z usług sklepiku szkolnego według ustalonych zasad z wychowawcą, mając na uwadze ograniczoną ilość osób podczas jednej przerwy.

23. Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej według ustalonych zasad.

24. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

25. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. Zaleca si, aby zajęcia odbywały się na otwartej przestrzeni.

26. Urządzenia w sali informatycznej wykorzystywane przez uczniów podczas lekcji należy zdezynfekować po każdej lekcji.

27. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w części korytarza prowadzącej do sekretariatu.

28. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły tzn. szatni zachowując zasady:

  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
  • dystansu min 1,5 m od innych osób
  • osłony ust i nosa, dezynfekcja rąk.

29. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

30. Kanałem informacyjnym jest dziennik elektroniczny i strona internetowa szkoły.

31. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

32. Izolatorium znajduje się w wyznaczonej sali.

 

 

 

Gratulacje dla ósmoklasistów!

        9 lipca 2021 roku tegoroczni absolwenci szkół podstawowych uzyskali zaświadczenia o wynikach majowego Egzaminu Ósmoklasisty, zdawanego z trzech przedmiotów tj. język polski, matematyka i język obcy nowożytny.

      Wyniki egzaminu naszych absolwentów, pokazują, iż uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami egzaminacyjnymi, mimo utrudnionych warunków przygotowań spowodowanych panującą pandemią. Poniżej przedstawiamy średnie procentowe wyniki naszej szkoły na tle wyników krajowych i powiatowych.

                                     wynik klasy              kraj               powiat

j.polski                         66%                     60 %             62%

matematyka                 60 %                     47 %             49 %

 j. angielski                     71%                      66%               71%

 j. niemiecki                    61%                      49%                59 %

 

Składamy gratulacje uczniom i Rodzicom oraz dziękujemy nauczycielom za wytężoną pracę.

Wykaz podręczników do liceum na rok szkolny 2021/2022

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA LICEUM NA ROK SZKOLNY 2021/2022

KLASY 1-3 LO po szkole podstawowej

Przedmiot Klasa Tytuł podręcznika Nr dopuszczenia
Język polski 1 LO Sztuka wyrazu” K.Budna, B.Kapela-Bagińska, J.Manthey, J.Zaporowicz, T. Zieliński cz.1 i 2, wyd. GWO

cz.1 „Starożytność – Średniowiecze”, cz.2 „Renesans – Oświecenie”

1022/1/2019 oraz 1022/2/2019
2 LO Sztuka wyrazu” A.Regiewicz, C.Ratajczak, E.Prylińska, T.Zieliński, B.Kapela-Bagińska, cz.1 „Romantyzm” i cz.2 „ Pozytywizm”, wyd. GWO 1022/3/2020
3 LO Sztuka wyrazu” A.Regiewicz, C.Ratajczak, E.Prylińska, D.Dąbrowska, wyd. GWO

Cz.1 „Młoda Polska”,cz.2 „Dwudziestolecie Międzywojenne, czasy wojny”

1022/3/2020

 

Język mniejszości – ukraiński 1 – 3 LO Do dżereł” Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego z języka ukraińskiego dla kl. III LO, W. Sobol, wyd. WSiP

Chrestomatia” Wybór tekstów z literatury ukraińskiej dla kl. III LO, B. Huk, wyd. WSiP (do pobrania w bibliotece szkolnej)

Jako materiał edukacyjny
Język niemiecki 1 LO Welttour Deutsch 2” Sylwia Mróz-Dwornikowska, wyd. Nowa Era
935/2/2019 – NPP
2 LO Welttour Deutsch 3” Sylwia Mróz-Dwornikowska, wyd. Nowa Era 935/3/2020 – NPP
3 LO/podstawa Trends 3” Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Christian Körber, wyd. Nowa Era PP 940/3/2020
3LO/rozszerzenie Decyzja we wrześniu.
Język angielski 1 LO

Password Reset A2+/B1’

wyd. Macmillan

Autorzy: Marta Rosińska, Lynda Edwards

954/1/2019
2 LO

Password Reset B1+’

wyd. Macmillan

Autorzy: Marta Rosińska, Lynda Edwards

954/2/2019
3 LO

Password Reset B2’

wyd. Macmillan

Autorzy: Marta Rosińska, Lynda Edwards, Gregory J. Manin

954/1/2019

Matematyka 1LO/podstawa

Matematyka 1. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres podstawowy. Klasa 1”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

979/1/2019

1LO/rozszerzenie

Matematyka 1. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres rozszerzony. Klasa 1”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

979/1/2019

2 LO/podstawa

Matematyka 2. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda

Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2.” Zakres podstawowy. Klasa 1”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

972/2/2020

2 LO/rozszerzenie


Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2. Zakres rozszerzony. M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, wyd.PAZDRO

Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres rozszerzony. Klasa 2”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

972/2/2020

3 LO/podstawa

Matematyka 3. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres podstawowy. Klasa 3”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

W trakcie procedury MEN

3LO/rozszerzenie

Podręcznik do liceów i techników. Klasa 3. Zakres rozszerzony. M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, wyd.PAZDRO

Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres rozszerzony. Klasa 3”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

W trakcie procedury MEN

Historia 1 LO Poznać przeszłość 1. Zakres podstawowy. Wyd: Nowa Era

Autorzy: Marcin Pawlak, Adam Szweda

1021/1/2019

2 LO Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Autorzy: Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska

1021/2/2020

3LO Poznać przeszłość 3. Zakres podstawowy. Autorzy: Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska, wyd. Nowa Era

1021/3/2021

Historia Ukrainy 2LO i 3LO Історія УкраїниІвано-Франківськ, Просвіта, А. Лотоцький

(do pobrania z biblioteki szkolnej)

Історія України” O. Галій, Київ, K.I.C.

Jako materiał edukacyjny

Wos 1 LO W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy, Wydawnictwo: Nowa Era, Autorzy: Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

1034/1/2019

2 LO W centrum uwagi 2. Zakres podstawowy, Wydawnictwo: Nowa Era, Autorzy: Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki

1034/2/2020

Biologia 1 LO

Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Autor: Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski, wyd. Nowa Era

1010/1/2019

2 LO/podstawowy

Biologia na czasie 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy
Autor: Anna Helmin, Jolanta Holeczek

1006/2/2020

3LO/podstawowy

Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. A. Helmin, J. Holeczek, wyd. Nowa Era

1006/2/2020

3LO/rozszerzenie

Biologia na czasie 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. S.Krawczyk, J. Holeczek, W. Zamachowski, F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin, wyd. Nowa Era

1010/3/2021

Podstawy przedsiębiorczości 2 LO Podstawy przedsiębiorczości 1. Zakres podstawowy”, J.Korba, Z. Smutek, wyd. OPERON

1018/1/2019

3LO Podstawy przedsiębiorczości 2. Zakres podstawowy”, J.Korba, Z. Smutek, wyd. OPERON

1018/2/2020

Geografia 1 LO Oblicza geografii 1 zakres podstawowy – wyd. Nowa Era, autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski 983/1/2019
2 LO Oblicza geografii 2 zakres podstawowy – wyd. Nowa Era, autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski, 983/1/2019
3LO

Oblicza geografii 3

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara Szyda, wyd. Nowa Era


983/3/2021
Chemia 1LO/podstawa To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy , R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, wyd. Nowa Era 994/1/2019
1LO/rozszerzenie To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony , M.Litwin, S.Styka-Wlazło, J. Szymońska, wyd. Nowa Era 991/1/2019
2 LO/podstawa To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy (kontynuacja), R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, wyd. Nowa Era

To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, A. Mrzigod, J. Mrzigod, R. Hassa, wyd. Nowa Era

994/1/2019

 

994/2/2020

3 LO/podstawa To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy (kontynuacja), R.Hassa, A. Mrzigod, J.Mrzigod, wyd. Nowa Era 994/2/2020
3LO/rozszerzenie To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganizcna.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony (kontynuacja). M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska, wyd. Nowa Era

To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

991/1/2019

 

991/2/2020

 

Fizyka

1 LO Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

M. Braun, W. Śliwa wyd. Nowa Era

1001/1/2019
2 LO Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era 1001/2/2020
3LO Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era 1001/3/2021
Edukacja dla bezpieczeństwa 1LO Żyję i działam bezpiecznie -Jarosław Słoma (Nowa Era) 960/2019
Informatyka 1LO Informatyka na czasie 1. Zakres podstawowy. wyd. Nowa Era, J.Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J.S. Wierzbicki 990/1/2019
Informatyka 2 LO Informatyka na czasie 2. Zakres podstawowy. wyd. Nowa Era, J.Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J.S. Wierzbicki 990/2/2020
informatyka 3 LO Informatyka na czasie 3. Zakres podstawowy. wyd. Nowa Era, J.Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J.S. Wierzbicki W trakcie procedury dopuszczenia
muzyka 1LO Podręcznik do muzyki kl.1LO i Technikum”. Wyd. pedagogiczne OPERON, M.Rygowska, Z. Szałko 1090/2019

 

KLASA 3LO po gimnazjum

Przedmiot Klasa Tytuł podręcznika Nr dopuszczenia
Język polski 3LO Przeszłość to dziś” J.Kopciński, wyd.Sentor (podręczniki fioletowy i niebieski) 498/4/2013 oraz 498/5/2014
Język angielski 3LO Repetytorium Maturalne” poziom podstawowy, H. Urnińska, B. Hastings, D. Chardler, wyd. Pearson 887/2017
Język niemiecki 3LO Komplett 4. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników, G.Montali, D.Mandelli, N.Czernohous Linzi, B. Niebrzydowska, A. Lipczak, wyd. Klett Polska 793/4/2020
Język mniejszości – ukraiński 3LO Do dżereł” Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego z języka ukraińskiego dla kl. III LO, W. Sobol, wyd. WSiP

Chrestomatia” Wybór tekstów z literatury ukraińskiej dla kl. III LO, B. Huk, wyd. WSiP

127/07

Jako materiał edukacyjny

171/04

Matematyka 3LO/podstawa Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 3” M. Kurczab, W. Kurczab, E.Świda

Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres podstawowy. Klasa 3”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

412/3/2012
3LO/rozszerzenie

Matematyka 3. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres rozszerzony. Klasa 3”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

412/3/2012
Historia i społeczeństwo 3LO Poznać przeszłość. Europa i świat”. Wydawnictwo: Nowa Era

Autorzy: Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”. Wydawnictwo: Nowa Era, Autor: Jarosław Centek

659/4/2015

 

659/3/2014

Historia 3LO/rozszerzenie Zrozumieć przeszłość 1-4, zakres rozszerzony”.


Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski,
Wyd. Nowa Era,

642/1/2013

642/2/2014

642/3/2014

642/4/2015

Chemia/rozszerzenie 3LO To jest chemia” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 1 (kontynuacja) M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska, wyd. Nowa Era

To jest chemia” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 2. M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska, wyd. Nowa Era

 

528/1/2012/2015

 

528/2/2013/2016

 

Biologia/rozszerzenie 3LO Biologia na czasie 3”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Z dostępem do E-testów. Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski, wyd. Nowa Era

Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Z dostępem do E-testów i Atlasem DVD. Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski, wyd. Nowa Era

564/3/2014

 

564/2/2013/2016

 

Odbiór Zaświadczeń CKE z wynikami Egzaminu Ósmoklasisty

Dyrektor Szkoły, Pan Piotr Pipka, wraz z wychowawcą klasy 8SP, Panią Agatą Szałajko,

zapraszają wszystkich tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej Nr 17 w Przemyślu,

po odbiór Zaświadczeń CKE z wynikami Egzaminu Ósmoklasisty,

dnia 9 lipca 2021r. tj. piątek o godz. 10.00. 

oraz składają gratulacje uczniom osiągnięcia dobrych wyników.

„ JEDENASTE PRZYKAZANIE: NIE BĄDŹ OBOJĘTNY…” –

< Marian Turski , 27 stycznia 2020 r. Uroczystości 75-lecia wyzwolenia Auschwitz >

 

 

Moja dotychczasowa wiedza na temat Żydów była znikoma aż do momentu, kiedy wraz z młodzieżą Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu rozpoczęliśmy uczestnictwo w projekcie Szkoły Dialogu w 2017r.

Pod opieką trenerów Szkoły Dialogu, nasza młodzież zapoznawała się z kulturą, religią, tradycjami narodu żydowskiego. Były pytania o różnice i podobieństwa.

Przyszedł jednak czas na własne poszukiwania i odkrycia śladów kultury żydowskiej w naszym Przemyślu, miasta współtworzonego przez Polaków, Ukraińców i Żydów. Okazało się, że ślady te możemy znaleźć na każdym kroku, wystarczy się baczniej porozglądać. Pozostały jeszcze synagogi, cerkwie, kirkuty, pozostałości po mezuzach, przepiękne kamienice i zaledwie kilka osób, które mogły opowiedzieć o swoich wspomnieniach.Niestety sięgały one okrutnych czasów II wojny światowej. Dysponując tak zebraną wiedzą, młodzież zorganizowała kilka wycieczek po mieście śladami kultury żydowskiej. Adresatami była społeczność Przemyśla różnych pokoleń jak również wielu gości naszego miasta.

Dużym wyróżnieniem dla szkoły była możliwość uczestniczenia naszej młodzieży w XII Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu w dniu 29 stycznia 2020 r.

Pierwszy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu w Przemyślu zainaugurowało spotkanie przy tablicy upamiętniającej 1580 Żydów z Przemyśla i okolic zamordowanych w tym miejscu w 1943 r. (tj. przy ul. Kopernika 14). W uroczystości wzięli udział m.in. Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, pedagodzy i uczniowie przemyskich szkół. Nasi uczniowie przybyli wraz z pocztem sztandarowym. Kadisz w imieniu społeczności żydowskiej odmówił rabin Yehoshua Ellis, a zaraz po nim w imieniu społeczności katolickiej pomodlił się za spokój wieczny ofiar Holokaustu ks. prałat Stanisław Bartmiński.

Po złożeniu kwiatów uczestnicy spotkania udali się do naszej szkoły przy ul. Smolki 10, która w tym dniu była gospodarzem Przemyskich Obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach na Podkarpaciu.

Mury ukraińskiej szkoły zaszczycili swoją obecnością wyjątkowi goście, m.in. rabin Yehoshua Ellisz Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie, Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych Małgorzata Majka-Onyszkiewicz, reprezentujący Prezydenta Miasta Przemyśla Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Janusz Łukasiewicz, nieoceniony współorganizator Obchodów Dnia Pamięci w Przemyślu pani Domicela Klima (Grossman), inspektor Wydziału Edukacji UM w Przemyślu Paweł Bugera, a także przedstawiciele instytucji zaangażowanych w organizację obchodów, m.in.prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu Bogusława Pieczyńska, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu oraz Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego.

     Głównymi bohaterami spotkania, byli ocaleni z Holokaustu, pani Renata Frenkel i pan Jeffrey Cymbler, mieszkający na stałe w Stanach Zjednoczonych, którzy dali nam żywą lekcję historii, dzieląc się swoimi przeżyciami i rodzinnymi wspomnieniami. Młodzież ‘Szaszkewiczówki” wraz z przybyłymi gośćmi, miała okazję zadać pytania i wysłuchać nieznanych dotąd historii potomków przemyskich Żydów.

Pani Renata Frenkel opowiedziała losy ocalenia siebie i swojej rodziny. Urodziła się w Katowicach. Jako dziewczynka przebywała w Przemyślu na Winnej Górze u Klingerów z dala od swoich rodziców, którzy byli przechowywani w różnych domach m.in. w Ujkowicach u Lewickich i w Rokietnicy u Zajców. Podkreśliła również fakt, że ratującymi jej rodzinę byli Polacy i Ukraińcy. Jej ciocia Ana ukrywała się w domu ukraińskiej rodziny Wartulników we wsi Hnatkowice. Przebywała tam na prawach członka rodziny do 1942 roku. Podczas rozmowy, nie zabrakło opowieści o powojennym Przemyślu, gdzie do 1960 roku mieszkała pani Renata.

Miłym akcentem były wspomnienia obecnych na sali kolegów i koleżanek szkolnych pani Renaty Frenkiel z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego – pani Ireny Stabiszewskiej, pana Mieczysława Nyczka. I w tym miejscu nie zabrakło wzruszeń, historycznych zdjęć i pamiątek szkolnych.

Historię ocalenia swojej rodziny opowiedział również pan Jeffrey Cymbler, potomek ocalałych z ludobójstwa Żydów. Jego mama przeżyła prawie dwa lata w ukryciu w gospodarstwie w Woli Lackiej (dzisiejsza Wolica na Ukrainie), skąd rodzina uciekła w listopadzie 1942 roku. Podkreślił pomoc rodziny Rózi Kopacz (koleżanki babci ze szkoły) i jej męża, a także księdza Zygmunta Dziedziaka. Niestety rodzice taty i trzy siostry zginęli w Oświęcimiu.

Po wysłuchaniu tak przejmujących historii padło pytanie publiczności – Jakie rady można wypowiedzieć dla nas? Pan Jeffrey odpowiedział:„ Nienawiść, która przynosi takie tragedie zaczyna się od słów, agresywnych zachowań, graffiti i rozprzestrzenia się jak wirus. Ludzie muszą rozumieć i szanować się nawzajem. Nie ważne jaką religię wyznajesz, czy ubierasz się inaczej, czy mówisz po ukraińsku, polsku czy hebrajsku. Każda religia ma uniwersalne przesłanie: kochaj bliźniego tak jak siebie samego”.

Następnie, głos zabrał Rabin Yehoshua Ellis, przedstawiając zarys historyczny ówczesnych wydarzeń w odniesieniu do obecnej sytuacji na świecie. Podkreślił, że dla ocalenia świata przed kolejnymi zagrożeniami nadrzędną wartość mają rozmowa, wzajemne zrozumienie i pojednanie.

Pan dyrektor Piotr Pipka w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na fakt, że spotkanie miało wyjątkowy charakter przez obecnośćna jednej sali przedstawicieli trzech narodów: żydowskiego, ukraińskiego i polskiego. Jest ono świadectwem zrozumienia wspólnych idei, wielokulturowości naszego miasta, otwartości i szacunku do drugiego człowieka.

Obecni mogli obejrzeć wystawę o przemyskich Ukraińcach – grekokatolikach, którzy uratowali życia niewinnych dzieci żydowskich: biskupa Josafata Kocyłowskiego, księdza Wasyla Hrynyka, sióstr Służebnic, które prowadziły sierocińce. Wśród odznaczonych medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata są: Maria i Jan Medwid, Bohdan i Orest Zahajkewycz, Maria i Grzegorz Jodłowscy.

Drugi dzień obchodów Międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Przemyślu rozpoczął się od spotkania w Archiwum Państwowym, które zainaugurowała dyrektor Archiwum pani Elżbieta Łaska. Podczas tego wydarzenia można było zapoznać się z historią przedwojennego Przemyśla i jego mieszkańców oraz losami rodziny Kurpielów z Leonciny, którzy zginęli za to, że ukrywali Żydów. Historię egzekucji około dwóch tysięcy Żydów zamordowanych w lesie grochowiec- kim oraz przedmioty znalezione w miejscu mordu, przedstawił i udostępnił z własnych zbiorów pan Jacek Szwic.

Kolejnym punktem tego dnia było spotkanie panelowe w Przemyskiej Bibliotece Publicznej im. Ignacego Krasickiego.Gośćmi panelu byli: pani Renata Frenkel, pan Jeffrey Cymbler, pani Dina Steinbruch z Kanady, małżeństwo Roland i Raudi Levi z USA, Anna Bodzeńska – zakonnica Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu. Spotkanie to poświęcone było dziejom i kulturze Żydów z Podkarpacia, a przygotował je i prowadził dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec. Opowiedziane historie ludzkie poruszyły słuchaczy. Budziły nie tylko strach, wzruszenie ale i niepokój. Spotkanie zakończyło się ciekawą dyskusją.

I tak XII Obchody Międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu w Przemyślu dobiegły ku końcowi.

W podziękowaniu gościom i współorganizatorom, za niezapomniane lekcje historii, które ukazały specyfikę naszego wielonarodowego miasta, przypomnę słowa Noblistki Olgi Tokarczuk, wypowiedziane podczas ubiegłorocznej wizyty w Ukraińskim Domu Narodowym w Przemyślu:

 „Przemyśl jest jak piękna, wielobarwna chusta, której urok można dostrzec tylko wtedy, gdy trzyma ją rozpostartą jednocześnie wiele rąk”

Dzisiaj chusta jest w naszych rękach. Trzymajmy ją tak, aby nie straciła swojej różnorodności, wielobarwności i autentyczności.….

Autor: Maria Ficak

W imieniu Pana Dyrektora, Grona Pedagogicznego i całej społeczności przemyskiej ‘Szaszkewiczówki’ dziękujemy za uznanie oraz zapewniamy, iż nasza szkoła nadal będzie upowszechniać pamięć o dawnych  żydowskich sąsiadach, jak również budować swoje relacje na podstawie życzliwości i zrozumienia dla innych kultur i religii.

1 2 3 4 84