Nie tylko o bezpieczeństwie pożarowym

Na początku listopada 2014 r. zostałem poproszony przez dyrekcję Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślu o przeprowadzenie pogadanki na temat bezpieczeństwa. Pomyślałem – dlaczego nie?

26 listopada w obecności pani mgr Darii Kołacz zastępcy dyrektora tej placówki oraz mgr Bernadety Jasińskiej uczącej „Edukacji dla bezpieczeństwa” udaliśmy się do auli, gdzie czekali na nas uczniowie z klasy drugiej i trzeciej gimnazjum oraz klasy pierwszej liceum. Nasze spotkanie rozpoczął dyrektor Zespołu mgr Piotr Pipka. Wyraził nadzieję, że to spotkanie „będzie inspiracją do dalszych działań i przyczyni się do utworzenia w przyszłości Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża i klubu Honorowych Dawców Krwi PCK”.

Podczas niecałych dwóch jednostek lekcyjnych mówiłem im, m.in. o zasadach postępowania w przypadku powstania pożaru w szkole oraz w domu, zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w okresie zimowym, a także o dawstwie krwi, organów i szpiku. Młodzież chętnie słuchała, gdy dzieliłem się doświadczeniem zdobytym podczas kilkudziesięciu lat służby w straży pożarnej oraz jako wolontariusz PCK. Co ważne – była bardzo zdyscyplinowana i zaangażowana.

Omawiane tematy przybliżyłem poprzez prezentację plansz z kolorowymi zdjęciami, obrazującymi działania ratownicze podejmowane przez przemyskich strażaków, na terenie miasta i powiatu przemyskiego, w minionych latach. Zachęcony odpowiedzialną postawą młodzieży prezentowałem słuchaczom m.in. Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E., „Oświadczenie woli” dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym. Ten temat był dla większości z nich nowością.

Wspomniałem, że kobieta po oddaniu 5, a mężczyzna po oddaniu 6 litrów krwi otrzymuje tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Zaznaczyłem, że w 2013 r. obchodziliśmy 55 lat HDK Polskiego Czerwonego Krzyża, a rok 2014 jest rokiem jubileuszu 95-lecia PCK. Poinformowałem, że od 22 maja 1999 r. patronem krwiodawców jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Przytoczyłem słuchaczom słowa św. Maksymiliana: „Miarą wartości człowieka są jego czyny”.

Następnie przeprowadziłem konkurs wiedzy z zakresu przekazanych informacji. Osobom, które dobrze odpowiedziały na pytania wręczyłem drobne upominki, m.in. ulotkę informującą o działalności klubu HDK PCK „Płomyk” przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu, którego jestem prezesem od 27 lat, „kropelkę krwi”, itp.

Poproszona o refleksję Masha mówi:

Pan Zdzisław, posiadacz „Kryształowego Serca” oraz odznaki „HDK – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” poprowadził w naszej szkole warsztaty na temat oddawania krwi dla ludzi w potrzebie. Zostaliśmy poinformowani o wymogach jakie musi spełniać osoba, która chce w ten sposób pomóc innym”. Po chwili dodaje: ” Przy okazji poruszone zostały tematy związane ze strażą pożarną, podstawowymi zasadami ewakuacji. Pan Wójcik zaprezentował nam również albumy ze zdjęciami z akcji. Pierwsza część zakończyła się skromnym konkursem, sprawdzającym naszą wiedzę na temat pożarnictwa

Następnie pani Bernadeta wygłosiła pogadankę połączoną z pokazem na temat udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, wyjaśniając zasady udzielania pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia, przez osoby które nie są profesjonalnymi ratownikami. „Uczniowie krok po kroku, dowiedzieli się w jaki sposób ocenić stan poszkodowanego i właściwie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej oraz poznali przepisy prawne regulujące obowiązek udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, schemat „Łańcucha przeżycia” – czynności, których wykonanie maksymalnie zwiększa szansę przeżycia osób poszkodowanych i resuscytację krążeniowo-oddechową u osób dorosłych – czynności ratownicze w przypadku nagłego zatrzymania krążenia” – mówi pani Jasińska. Podsumowując zauważa: „Ważnym elementem było uświadomienie młodzieży, iż każdy z nich może znaleźć się w sytuacji, gdzie dzięki zdobytym umiejętnościom i wiadomościom, może przyczynić się do uratowania czyjegoś zdrowia lub nawet życia”.

Wrażeniami podzielił się także Mikołaj Pipka:

W drugiej części naszego spotkania zostały pokazane podstawowe i najważniejsze zasady pierwszej pomocy. Uważam, że tego typu spotkania są niezbędne i pomagają nam poszerzyć swą wiedzę w dziedzinach, które mogą pozwolić w przyszłości uratować czyjeś życie

To spotkanie bardzo ubogaciło prelegentów i słuchaczy. Warto pamiętać, że Jan Paweł II powiedział: „Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia… Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata”. Cieszę się, że kilka osób skorzystało z mojej propozycji i wzięło czyste druki „Oświadczenia woli”.

W pisemnym podziękowaniu, jakie otrzymałem od mgr Piotra Pipki dyrektora ZSO nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu, zawarte zostało m.in. zdanie, że powyższe spotkanie z pewnością zaszczepiło chęć niesienia pomocy innym. Pan dyrektor napisał też, że w dzisiejszych czasach niezwykle ważne jest zainteresowanie się drugim człowiekiem.

Spotkanie pokazało, że ci młodzi ludzie są wrażliwi na prezentowane im treści i wiedzą, jak ważne jest bezpieczeństwo, nie tylko pożarowe.

Tekst Zdzisław Wójcik, zdjęcia Mikołaj Pipka, Małgorzata Lorenowicz-Skowronek i Zdzisław Wójcik

 Źródło: http://przemyskie.info/index.php?strona=12&id=3169