Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

           

             Po wakacyjnym wypoczynku, przyszedł czas na powrót do szkoły. W słoneczny, poniedziałkowy poranek 2 września 2019 r. zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny uroczystą Liturgią Świętą w Soborze Archikatedralnym św. Jana Chrzciciela o godzinie 8.00, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. mitrat Bogdan Stepan. Dalsza część uroczystości, odbyła się w sali gimnastycznej szkoły, gdzie Pan Dyrektor Piotr Pipka serdecznie powitał zgromadzonych gości, zebranych Rodziców, nauczycieli i uczniów. Szczególnie ciepłe słowa zostały skierowane do licznej grupy uczniów, którzy w tym roku rozpoczynają swoją edukacyjną przygodę w murach naszej szkoły.

           Podczas dzisiejszego święta, odbyła się również ceremonia pasowania na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej. Po recytacji tekstu ślubowania przed pocztem sztandarowym szkoły, najmłodsi uczestniczy święta, zostali pasowani na ucznia symbolicznym ołówkiem.

           Oficjalną część święta, zamknął Pan Dyrektor, życząc wszystkim zgromadzonym sukcesów, satysfakcji i wytrwałości. Spotkanie młodzieży z wychowawcami klas zakończyło pierwszy po wakacjach dzień w szkole.

Fotoreportaż: Piotr Kich

 

 

Procedura dezynfekcji pomieszczeń na czas pandemii obowiązująca w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Podstawa prawna:
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie
z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.
Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom podczas
dezynfekcji sal i toalet oraz ciągów komunikacyjnych w związku z zagrożeniem COVID-19
Zakres obowiązywania procedur: procedury dotyczą zasad postępowania pracowników szkoły
podczas dezynfekcji sali, toalet, pomocy naukowych oraz sprzętu sportowego.
Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy szkoły: pracownicy kuchni,
pracownicy obsługi
Pracownicy szkoły zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury ustanowionej na
czas zagrożenia koronawirusem COVID-19.
Obowiązki pracowników obsługi:
1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed
każdorazowym wejściem do budynku szkoły.
2. Pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po
wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i łazienek i innych powierzchni
w szkole.
3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać środków
ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych.
4. Pracownicy szkoły myją i dezynfekują sale i toalety uczniowskie oraz dla personelu co najmniej
dwa razy dziennie oraz w miarę potrzeb (muszle klozetowe, krany i umywalki powinny być
dezynfekowane po każdym użyciu), w czasie gdy w pomieszczeniach nie przebywają dzieci ani
inne osoby.
5. Pracownicy szkoły zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie oraz
dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty,
poręcze krzeseł, klawiatura komputerowa, telefoniczna – co najmniej dwa razy dziennie: tj. po
przyprowadzeniu dzieci do szkoły przez rodziców oraz po ich odebraniu .
6. Pracownicy szkoły sprzątają i dezynfekują blaty stołów, powierzchnie pod stołami w salach
przed każdym posiłkiem i po każdym posiłku dzieci oraz po wyjściu dzieci.
7. Jadalnia powinna być dezynfekowana całościowo raz dziennie przed posiłkami. Spożywanie
posiłków powinno się odbywać grupach na zmianę( grupy nie powinny przebywać jednocześnie
w jadalni, ani mijać się na korytarzach w drodze do i z jadalni). Po każdej zmianie grupy powinno
się odbyć czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.
8. Pomieszczenia kuchenne powinny być dezynfekowane dwa razy dziennie( szczególnie uchwyty
urządzeń, noże, deski, stoły). Naczynia wyparzane w temperaturze min. 60 stopni. Towary
przyjęte przed wniesieniem na kuchnię umyte i zdezynfekowane, wierzchnie zgrzewki foliowe
zdjęte.
9. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas
korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich,
należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka.
10. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
11. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do
szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i
dezynfekowanie,
 wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
Sposób prezentacji procedury
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.
3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.
Tryb dokonania zmian w procedurze
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek
rady pedagogicznej dyrektora szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020 r.

Zasady funkcjonowania w ZSO Nr 2 w roku szkolnym 2021/2022 w związku z COVID-19

Zasady organizacji pracy w ZSO Nr 2 im. M. Szaszkewicza w Przemyślu

od 1 września 2021 w związku z COVID-19

informacja dla rodziców i uczniów

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

1.Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.

2. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk.

3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

4. Uczniowie korzystają z trzech wejść do szkoły:

  • klasy 0-3 boczne wejście w nowej części szkoły
  • klasy LO boczne wejście w nowej części szkoły
  • klasy 4-8 boczne wejście w starej części szkoły
  • nauczyciele wejście główne.

5.Przy każdym z wejść należy pamiętać o dezynfekcji rąk.

6. Do szatni i podczas przemieszczania się w przestrzeni szkolnej, wykazując się troską o wzajemne bezpieczeństwo, mile widziana osłona ust i nosa.

7. Szatnia dla klas LO wydzielony sektor w kierunku przejścia do sali gimnastycznej, nauczanie początkowe w boksach, klasy 4-8 wydzielony sektor w kierunku stołówki.

8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi zachowując dystans min. 2m

9. Obowiązuje osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk

10. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

11. Do przemieszczania się po szkole są wyznaczone miejsca dla każdego etapu edukacyjnego:

  • Klasy 0-3 wychodzą z szatni schodami w nowej części budynku,
  • Klasy 4-8 przemieszczają się klatką schodową w starej części budynku,
  • Klasy LO przemieszczają się klatką schodową w nowej części budynku.

12, Uczniowie wychodzą na przerwę w wydzielonych częściach korytarzy.

13. Uczniowie klas 4-8 i LO przechodzą na salę gimnastyczną przez szatnię.

14. Każda klasa realizuje zajęcia lekcyjne w jednej sali, do której została przypisana.(nauczyciel przychodzi do uczniów)

15. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele rekomenduje się pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela. Przed rozpoczęciem zajęć należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowej biurka nauczyciela.

16. Termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury znajduje się w sekretariacie szkoły.

17. Obowiązuje wietrzenie sal, przynajmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy.

18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

19. Uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników, nie powinni wymieniać się między sobą. Przybory i podręczniki mogą zostawiać w szkole.

20. Obiady dla klas 0-3 SP wydawane będą według harmonogramu pod opieką wychowawcy.

21. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.

22. Uczniowie mogą korzystać z usług sklepiku szkolnego według ustalonych zasad z wychowawcą, mając na uwadze ograniczoną ilość osób podczas jednej przerwy.

23. Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej według ustalonych zasad.

24. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

25. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. Zaleca si, aby zajęcia odbywały się na otwartej przestrzeni.

26. Urządzenia w sali informatycznej wykorzystywane przez uczniów podczas lekcji należy zdezynfekować po każdej lekcji.

27. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w części korytarza prowadzącej do sekretariatu.

28. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły tzn. szatni zachowując zasady:

  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
  • dystansu min 1,5 m od innych osób
  • osłony ust i nosa, dezynfekcja rąk.

29. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

30. Kanałem informacyjnym jest dziennik elektroniczny i strona internetowa szkoły.

31. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

32. Izolatorium znajduje się w wyznaczonej sali.

Boże Narodzenie 2019

stroik

Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Przy tej pięknej sposobności my życzymy Wam radości, aby wszystkim się darzyło, z roku na rok lepiej było. Całej społeczności „Szaszkewicziwki” i Jej przyjaciołom życzymy wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!Życzenia świąteczne od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników szkoły.

 

1 15 16 17