Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

 1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów      i sprawdzianów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83 , poz. 562 , z późn. zm. )

 1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze statutem ZSO nr2 w Przemyślu
 2. Szczegółowe kryteria sytemu oceniania są zgodne z WSO i nową podstawą programową z wychowania fizycznego.

PODSTAWY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

 1. Uczeń w ciągu roku szkolnego podlega systematycznej i obiektywnej ocenie zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami.
 2. Nauczyciel wystawia ocenę biorąc pod uwagę oceny z poszczególnych obszarów.
 3. Uczeń nie może otrzymać oceny celującej półrocznej i końcowo rocznej z podstawowych obszarów oceniania.
 4. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego (z wszelkich ćwiczeń fizycznych) na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza na czas określony w tym zaświadczeniu.

4.1 W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się

„zwolniony lub zwolniona” , kiedy okres zwalniania przekracza połowę czasu

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania w danym semestrze.

4.2 Jeżeli zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego obejmuje tylko jeden semestr, ocenę końcową stanowi ocena z semestru , z którego uczeń został oceniony.

4.3 Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego jest obecny na lekcji , a w szczególnych przypadkach gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu , uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.

4.4 Uczeń, który posiada zwolnienie od rodzica z powodu chwilowej niedyspozycji lub przebytej choroby, ma obowiązek przebywać na tych zajęciach i realizować zadania teoretyczne oraz pomagać w organizacji lekcji.

 1. Uczeń, który jest częściowo niezdolny do zajęć z powodu przeciwwskazań lekarskich

dostarcza odpowiednie zaświadczenie do nauczyciela wychowania fizycznego i będzie on realizował program nauczania dostosowany do własnych możliwości, uwzględniających wskazania lekarskie.

 1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami edukacyjnymi oraz przedmiotowym systemem oceniania, co nauczyciel potwierdza wpisem w dzienniku lekcyjnym.
 2. Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne są dostępny do wglądu uczniów i rodziców przez cały rok szkolny w gablocie informacyjnej przy gabinecie wychowania fizycznego oraz na stronie internetowej szkoły.
 3. Oceny są jawne, nauczyciel uzasadnia je oraz podaje sposoby poprawy.
 4. O postępach ucznia rodzice powinni być systematycznie informowani na zebraniach

rodziców.

 1. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni być poinformowani o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem.
 2. W przypadku uzyskania oceny rocznej (semestralnej) niedostatecznej uczniowi

przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.

 1. Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowego systemu oceniania lub z nimi związane przechowuje nauczyciel przez cały rok szkolny i udostępnia uczniom oraz rodzicom do wglądu na żądanie.
 2. W sytuacjach spornych nie uregulowanych poprzez przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania, obowiązują decyzję, które podejmują zainteresowane strony po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły

 

Wewnątrzszkolne ocenianie w odniesieniu do wychowania fizycznego określa:

 • obszary oceniania
 • przedmiot oceny w każdym obszarze
 • szczegółowe kryteria oceny w każdym obszarze
 • sposób przejścia od ocen bieżących do oceny śródrocznej i końcowo rocznej.

Wytyczone obszary oceniania powinny eksponować wysiłek ucznia oraz uwzględniać

zdefiniowane w podstawie programowej wychowania fizycznego umiejętności i wiadomości.

Ocena śródroczna i roczna będzie formułowana na podstawie ocen końcowych z

wytyczonych obszarów oceniania.

 

PODSTAWOWE OBSZARY OCENIANIA

Ze względu na specyfikę przedmiotu wychowania fizycznego, ocena półroczna i

Końcoworoczna, oparta jest o trzy podstawowe obszary oraz jeden dodatkowy obszar

oceniania, co daje możliwość rzetelnego i sprawiedliwego ocenienia pracy ucznia na tym

przedmiocie. Proponowany system oceniania daje możliwość zdobycia ocen bardzo dobrych i dobrych nawet tym uczniom, u których motoryka jest słabiej rozwinięta, ponieważ na lekcjach wychowania fizycznego najbardziej liczą się: chęci- czyli stosunek ucznia do własnych możliwości, postęp- czyli opis poziomu osiągniętych zmian w stosunku do diagnozy wstępnej, postawa- czyli stosunku do partnera, przeciwnika, sędziego, nauczyciela, diagnoza- czyli wynik osiągnięty w sportach wymiernych i dokładność wykonywania ćwiczeń a nie osiąganie konkretnych wyników sportowych.

 

POSTAWOWE OBSZARY OCENIANIA UCZNIA:

 • Umiejętności indywidualne ruchowe,
 • Uczestnictwo i przygotowanie do lekcji,
 • Aktywność i postawa wobec przedmiotu i kultury fizycznej

 

DODATKOWY OBSZAR OCENIANIA:

 • Reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych, oraz aktywność

pozalekcyjna-Szkolny Klub Sportowy, inne Kluby Sportowe,

Uwaga: Uczeń, który nie spełnia dodatkowego obszarów oceniania, będzie

oceniany tylko z podstawowych obszarach oceniania.

 

SPOSÓB OCENIANIA

 • Zgodnie z WSO wg Skali ocen 1-6,
 • Graficznie za pomocą (+) i (-)
 • słownie

CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA:

OBSZARY/KRYTERIA

OCENIANIA

ILOŚĆ OCEN

Ocena za indywidualne umiejętności ruchowe.

-w zależności od zadań kontrolno oceniających

3-5 ocen w semestrze

Ocena za uczestnictwo i przygotowanie lekcji

1-2 ocena w semestrze

Aktywność i postawa wobec przedmiotu i kultury fizycznej.

1-2 oceny w semestrze

Ocena za udział w zawodach sportowych i aktywność pozalekcyjna

1 ocena za każdorazowy udział

Postępy ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym oraz w swoim zeszycie

pomocniczym przy pomocy umownych znaków.

 

OCENA ZA INDYWIDUALNE UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE

Określenie poziomu postępu ucznia w zakresie umiejętności powinno odbywać się zarówno po zrealizowaniu odpowiedniego cyklu programu, jak i systematycznie na każdej lekcji (ocena słowna), aby móc właściwie dostosować zadania dydaktyczne i organizacyjne w kolejnych lekcjach do potrzeb każdego ucznia.

 

Kontroli i ocenie mogą podlegać umiejętności z następujących grup:

-technika i taktyka wykonania poszczególnych elementów nauczanych dyscyplin

i konkurencji m.in.: z gier zespołowych, gimnastyki, lekkiej atletyki, innych,

-podczas wykonywania elementów technicznych oceniamy przede wszystkim poprawność danego ćwiczenia.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który odmówi przystąpienia do sprawdzianu.

Jeżeli, z przyczyn losowych, uczeń opuścił zajęcia ze sprawdzianem, ma obowiązek

zaliczenia sprawdzianu w ciągu 30 dni po uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Po upływie tego czasu, w wyniku nie przystąpienia do zaliczenia uczeń dostaje ocenę niedostateczną a w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z tego sprawdzianu.

 

OCENA ZA UCZESTNICTWO i PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI

Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych

Uczestnictwo w zajęciach jest ważnym elementem w realizacji procesu wychowania

fizycznego. Systematyczny udział w zajęciach ma za zadanie wdrażanie ucznia do

systematycznego podejmowania aktywności fizycznej w życiu codziennym. Dopuszczalny jest pewien procent nieobecności spowodowanej sytuacją losową.

Uwaga!!!

Zwolnień od lekarza oraz zwolnień od rodziców z powodu choroby nie wlicza się do ilości opuszczonych godzin.

Dziewczęta dwa razy w miesiącu mogą zgłosić nie ćwiczenie usprawiedliwione

(niedyspozycja).

Przygotowanie do lekcji (strój sportowy)

Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane posiadanie przez ucznia właściwego

stroju sportowego (tj. spodenki sportowe, koszulka, obuwie zmienne lub dres

przeznaczonego wyłącznie do ćwiczeń fizycznych), nie spóźnianie się na lekcje, nie

uciekanie z lekcji (przez ucieczkę z lekcji wychowania fizycznego rozumie się sytuację kiedy uczeń danego dnia obecny jest na wszystkich lekcjach oprócz lekcji wychowania fizycznego, nie jest zwolniony z tej lekcji przez wychowawcę, rodzica , dyrektora szkoły bądź lekarza).

Każdy przypadek braku stroju lub braku odpowiedniego zmiennego i czystego obuwia,

spóźnienia i ucieczki nauczyciel zaznacza. Zwolnienie lekarskie usprawiedliwia ucznia      z nie ćwiczenia na lekcji lub w wyjątkowych przypadkach zwolnienie napisane przez rodzica ale dostarczone przed lekcją.

OCENA Brak stroju sportowego

6 1-2

5 1-3

4 4-6

3 7-9

2 10-12

1 13 i więcej

 

OCENA ZA AKTYWNOŚĆ I POSTAWĘ WOBEC PRZEDMIOTU I KULTURY

FIZYCZNEJ

Aktywność ucznia na zajęciach wychowania fizycznego zaznaczana jest przy pomocy

znaków (+) i (-). Kryterium dotyczące oceny postawy ucznia i stosunku do zajęć lekcyjnych uwzględnia:

PLUSY (+) uczniowie otrzymują za: przygotowanie do lekcji, przejawy zaangażowania,

stosunek do przedmiotu, wykonywanie ćwiczeń w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach, przygotowanie lub prowadzenie części lekcji, zawodów sportowych, pełnienie roli kapitana zespołu, grupowego czy sędziego, stosowanie zabiegów higienicznych, dbanie o bezpieczeństwo swoje, przestrzeganie regulaminu i innych, przestrzeganie zasad bhp regulaminów i zasad fair play, poszanowanie mienia społecznego, obowiązkowość, sumienność, zdyscyplinowanie i życzliwy stosunek do innych.

MINUSY (-) uczniowie uzyskują: przy niechętnym i negatywnym stosunku do uczestnictwa

w zajęciach za w/w elementy.

Za uzyskanie:

 • 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą,
 • 4 plusów i 1 minusa -ocenę dobrą,
 • 3 plusów i 2 minusów – ocenę dostateczną,
 • 2 plusów i 3 minusów – ocenę dopuszczającą,
 • 1 plus i 4 minusy – ocena niedostateczną

Ocena

bardzo dobra + + + + +

dobra + + + + –

dostateczna + + + – –

dopuszczająca + + – – –

niedostateczna + – – – –

 

OCENA ZA UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH i AKTYWNOŚĆ

POZALEKCYJNĄ

Na ocenę z tego obszaru składają się następujące elementy:

 • Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych różnego szczebla,
 • Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych SKS oraz uczestnictwo w zajęciach

pozalekcyjnych w innych KS potwierdzone zaświadczeniem.

ZASADY OCENIANIA

SKALA OCEN

1 – niedostateczny

2 – dopuszczający

3 – dostateczny

4 – dobry

5 – bardzo dobry

6 – celujący

dodatkowe oznaczenia: -, +

 

PRZEDMIOT OCENY

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

wynikających ze specyfikacji zajęć.

Będą oceniane:

 1. Sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przedmiotu.
 2. Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć.
 3. Stosunek do partnera i przeciwnika.
 4. Stosunek do własnego ciała.
 5. Aktywność fizyczna.
 6. Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami.
 7. Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonywania zadań i poziom

zdobytej wiedzy

 

KRYTERIA OCEN

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem

w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie, osiąga wysoki poziom postępu w osobistym usprawnianiu. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach, reprezentując szkołę. Bierze aktywny udział w zajęciach sportowych, zawodach pozaszkolnych. Czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i

pozaszkolnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym.

 

Ocenę bardzo dobrą -otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował program nauczania

w danej klasy. Bardzo starannie i sumiennie wykonuje zadania, wykazuje duże zaangażowanie na lekcji oraz jest dobrze przygotowany do zajęć. Prowadzi sportowy

i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali sprawność motoryczna i osiąga duże

postępy w osobistym usprawnieniu.

Ocenę dobrą -otrzymuje uczeń, który bez zarzutu wywiązuje się z obowiązków, w

poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym. Wysokie są staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć. Uczeń prowadzi higieniczny tryb życia,

Ocenę dostateczną i dopuszczającą otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego

wysiłku w wywiązanie się z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętności

i wiadomości na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania się do zajęć.

Ocenę niedostateczną -otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący

stosunek do obowiązków wynikających ze specyfikacji przedmiotu, nie bierze czynnego

udziału w lekcji, swoim zachowanie dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć, prowadzi niehigieniczny i nie sportowy tryb życia.

Uczeń nieklasyfikowany –uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych,

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolny planie nauczania.